Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5570, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunnsmateriale for budsjettforslaget på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

1.1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken

Omtalen skal vise statlig innsats og tiltak under andre departementers budsjetter som er viktige for å nå regional- og distriktspolitiske mål.

Mange landsdekkende ordninger er viktige for å nå de regional- og distriktspolitiske målene. Det gjelder eksempelvis veitiltak, høyere utdanning, forskning og utvikling, arbeidsmarkedstiltak og overføringer til kommunene. Disse er likevel ikke tatt med i oversikten, ettersom det er problematisk å skille ut regional- og distriktspolitiske deler fra helheten.

For 2020 foreslår regjeringen at det bevilges om lag 1,3 mrd. kroner over programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Dette må ses i sammenheng med omfanget av den brede distriktspolitikken, som for 2020 beløper seg til om lag 44,6 mrd. kroner. Dette er en økning på 2,1 pst. sammenliknet med tilsvarende tiltak for 2019.

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2020

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2020

De omtalte tiltakene er delt i to kategorier:

  • Kategori A: Tiltak og ordninger som har distriktspolitiske mål som begrunnelse, eller som favoriserer distriktsområder utover kompensasjon for å oppnå likeverdige tilbud.

  • Kategori B: Tiltak og ordninger som skal utjevne og kompensere mellom geografiske områder eller som er særlig viktige for verdiskaping, sysselsetting eller bosetting i distriktsområder.

Av målrettede distriktspolitiske tiltak (kategori A) utgjør økonomisk politikk om lag 90 pst. av innsatsen, totalt 22,9 mrd. kroner. Provenytapet av den differensierte arbeidsgiveravgiften er det største enkelttiltaket med 16,9 mrd. kroner. Regjeringens forslag innebærer at den største veksten i 2020 vil komme innenfor økonomisk politikk, blant annet som følge av at tilskudd til sikring av fylkesveger innlemmes i inntektssystemet til fylkeskommunene.

Økonomisk politikk

Tabell 1.1 Økonomisk politikk

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Differensiert arbeidsgiveravgift i privat sektor

FIN

A

inntektstap

9 300 000

9 800 000

10 300 000

Differensiert arbeidsgiveravgift i offentlig sektor

FIN

A

inntektstap

6 000 000

6 300 000

6 600 000

Innbyggertilskudd til fylkeskommunene1

KMD

B

572/60

0

0

796 323

1 Skredsikring fylkesveier (kap. 1320, post 62) innlemmes i inntektssystemet til fylkeskommunene fra 2020 med særskilt fordeling.

Næringspolitikk

Størstedelen av tabell 1.2 viser tilskuddsordninger til landbruket. Viktige tiltak rettet mot fiskerinæringen er også tatt med.

Landbruk er tradisjonelt en av de viktigste næringene i distriktene. I de årlige jordbruksoppgjørene blir det forhandlet om størrelsen på tilskuddene til landbruket. En del tilskudd innenfor landbruket har distriktspolitisk begrunnelse, for eksempel pristilskuddene for melk og kjøtt og distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og poteter. Disse tilskuddene går derfor inn under kategori A.

Tabell 1.2 Næringspolitikk

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Pristilskudd melk

LMD

A

1150/73

618 304

666 000

701 100

Distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og potet

LMD

A

1150/73

112 847

123 500

152 300

Pristilskudd kjøtt

LMD

A

1150/73

1 541 396

1 452 260

1 453 400

Distriktstilskudd egg

LMD

A

1150/73

3 652

3 335

3 500

Driftstilskudd melkeproduksjon og kjøttfeproduksjon

LMD

B

1150/74

1 579 092

1 601 600

1 678 900

Tilskudd til husdyr

LMD

B

1150/74

2 528 531

2 442 800

2 552 385

Tilskudd til norsk ull

LMD

B

1150/73

122 933

134 000

124 000

Tilskudd til areal og kulturlandskap

LMD

B

1150/74

3 066 496

3 447 500

3 552 200

Frakttilskudd

LMD

B

1150/73

352 492

361 450

385 700

Fradrag i positiv næringsinntekt for jordbruk

FIN

B

inntektstap

725 000

700 000

780 000

Reindriftsavtalen

LMD

B

1151

116 537

123 100

136 100

Fradrag i positiv næringsinntekt for reindrift

FIN

B

inntektstap

11 100

11 000

11 000

Miljøtiltak

LMD

B

1150/50

140 100

115 000

127 000

Drenering

LMD

B

1150/50

103 000

58 000

68 000

Tilskudd til dyreavl m.m.

LMD

B

1150/77

81 868

88 700

92 600

Tilskudd til regionale miljøprogram

LMD

B

1150/74

431 982

493 159

528 159

Bedriftsretta midlar til investering og utvikling

LMD

B

1150/50

643 657

634 500

634 500

Utgreiings- og tilretteleggingsmidler

LMD

B

1150/50

52 719

48 000

48 000

Skattefritak for investering i landbruket (IBU-midler) under LMD

FIN

A

inntektstap

75 000

85 000

85 000

Skattefritak for distriktsrettet investeringsstøtte

FIN

A

inntektstap

28 000

24 000

24 000

Forhøyet avskrivningssats for husdyrbygg

FIN

B

inntektstap

50 000

50 000

50 000

Skogfondsordningen

FIN

B

inntektstap

125 000

130 000

130 000

Direkte utgiftsføring av skogsveiinvesteringer

FIN

B

inntektstap

35 000

40 000

40 000

Lav skogfaktor i formuesskatten

FIN

B

inntektstap

5 000

5 000

5 000

Rentestøtte

LMD

B

1150/50

30 185

40 000

31 000

Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket

LMD

B

1150/50

63 000

77 000

87 000

Skogbruk

LMD

B

1150/50

218 000

242 000

257 000

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

NFD

B

2421/78

3 400

3 399

3 400

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner1

NFD

B

919/60

2 797 469

544 146

0

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene2

NFD

A

919/75

29 407

16 800

3 000

Tilskudd til regional næringsutvikling3

NFD

A

900/60

15 000

0

0

Særfradrag for fiskere

FIN

B

inntektstap

230 000

220 000

220 000

1 Kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlag for tildelte oppdrettstillatelser.

2 Fordeling på føringstilskudd, garantilott og tilskudd til selfangst ikke fastsatt for 2020.

3 Tidligere Artic Race. Overført fra NFD kap. 900, post 60 til KUD kap. 315, post 86 i 2019.

Infrastruktur

Tabell 1.3 viser flere tiltak som skal medvirke til å redusere ekstrakostnader som følge av avstandsulemper. I tillegg til tiltakene omtalt i tabellen er samferdselsbudsjettet generelt, særlig riksveibevilgningene, et vesentlig virkemiddel for å redusere distriktenes avstandsulemper.

Tabell 1.3 Infrastruktur

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Kjøp av innenlandske flyruter

SD

B

1310/70

635 702

717 400

718 100

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

SD

B

1320/61

272 500

264 500

254 300

Skredsikring fylkesveger1

SD

B

1320/62

673 858

776 900

Tilskudd til fylkesveier

SD

B

1320/65

100 000

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes (sikrer daglig helårig transporttilbud)

SD

B

1330/70

693 982

725 100

856 100

Kjøp av post- og banktjenester

SD

B

1370/70

619 121

617 400

617 400

Tilskudd til bredbåndsutbygging2

KMD

B

541/60

149 700

199 800

256 142

Fiskerihavner og farleier mv.

SD

B

1360/30

280 353

416 500

268 300

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

SD

B

1360/60

55 286

42 000

43 300

Tilskudd til havnesamarbeid

SD

B

1360/71

8 448

10 900

10 900

Flom- og skredforebygging

OED

B

1820/22

349 429

257 000

220 000

Krise – og hastetiltak

OED

B

1820/25

0

0

45 000

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

OED

B

1820/45

15 816

20 000

20 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/60

85 106

66 000

66 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/72

3 988

6 000

6 000

Tilskudd til skoginfrastruktur

LMD

B

1149/71

71 007

92 300

79 774

1 Skredsikring fylkesveier (kap. 1320, post 62) innlemmes i inntektssystemet til fylkeskommunene etter særskilt fordeling fra 2020.

2 Overføres fra Samferdselsdepartementets kap. 1380, post 71 til Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 541, post 60 i 2020.

Velferd, oppvekst og miljø

For helse er det overordnede målet at helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted, alder, kjønn og sosial status. Dette blir sikret gjennom midler til spesialisthelsetjenesten og gjennom rammeoverføringer til kommunesektoren.

Viktige tiltak er tilskudd som skal medvirke til å styrke stabiliteten og rekrutteringen til allmennlegetjenesten og andre helsetjenester i distriktene. I tillegg blir det gitt egne tilskudd til apotek i utkantkommuner for å sikre tilgang på medisiner.

For kultur viser tabell 1.4 ordninger som i hovedsak er knyttet til tilbudet i distriktene og i landsdeler utenfor det sentrale Østlandet.

Generelle landsdekkende velferdsordninger, som arbeidsmarkedstiltak, er ikke tatt med i denne oversikten.

Tabell 1.4 Velferd, oppvekst og miljø

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Tilskudd til apotek1

HOD

B

0751/70

4 024

3 601

Rekruttering og faglig utvikling i allmennlegetjenesten

HOD

B

0762/70

6 300

6 300

6 300

Forsøks- og utviklingstiltak innen tannhelsetjenesten

HOD

B

0770/70

110 500

115 000

110 000

Fraktrefusjonsordning for legemiddel1

HOD

B

717/70

1 822

2 200

Sykestuefinansiering, Finnmark

HOD

A

0732/70

9 700

9 900

10 200

Tilskudd LIS1-stillinger2

HOD

732/70

0

0

10 000

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

KUD

A

323/60

21 120

21 620

22 200

Region- og distriktsopera

KUD

B

323/73

59 760

63 585

64 870

Det nasjonale museumsnettverket3

KUD

B

328/70

1 191 500

1 237 730

1 285 625

Riksteateret

KUD

B

323/01

82 706

86 727

88 550

Riksteateret – turnevirksomhet

KUD

B

323/21

33 713

63 480

65 190

Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene)

KUD

B

325/01

83 661

69 765

67 350

Region-/landsdelsinstitusjoner (musikk og scenekunst)

KUD

B

323/71

602 229

797 405

817 730

Regional filmsatsing

KUD

A

334/73

92 356

92 355

110 210

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt

KLD

B

1420/72

134 572

136 978

141 361

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

KLD

B

1420/73

70 269

80 426

80 426

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/22

297 072

235 574

242 770

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/70

52 636

30 292

40 792

Verdiskaping på kulturminneområdet

KLD

B

1429/77

9 224

8 232

8 232

Skogplanting

KLD

B

1420/37

16 172

0

0

Restaurering av myr

KLD

B

1420/38

17 742

23 625

16 625

Tilskudd til klimatiltak- og klimatilpasning i kommunene

KLD

B

1420/61

90 838

208 230

187 832

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold (ny)

KLD

B

1420/65

19 880

20 560

20 560

1 Beløpet for 2020 avklares i tildelingsbrev.

2 Stilling for leger i spesialisering. Stillingene skal primært opprettes i Helse Nord

3 Inkluderer ikke Nasjonalmuseumet

Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms

Tabell 1.5 viser en oversikt over viktige ordninger i tiltakssonen som kun gjelder for Finnmark og Nord-Troms. De viktigste ordningene er innenfor skatte- og avgiftspolitikken. Den mest omfattende ordningen er likevel fritaket for arbeidsgiveravgift, som kommer inn under den samlede summen for differensiert arbeidsgiveravgift i tabell 1.1.

Tabell 1.5 Særskilte tiltak for Finnmark og Nord-Troms

(i 1 000 kr)

Politikkområde

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Økonomisk politikk

Lavere skatt på alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

640 000

670 000

700 000

Særskilt fradrag i alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

200 000

190 000

200 000

Lavere sats trinn 3 i trinnskatt1

FIN

A

inntektstap

50 000

50 000

50 000

Lav sats og fritak for el-avgift i tiltakssonen

FIN

A

inntektstap

300 000

300 000

300 000

Fradrag i positiv næringsinntekt for skiferdrivere i Finnmark og Nord-Troms

FIN

A

inntektstap

1 100

1 000

1 000

Næring

Omstillingstiltak i indre Finnmark

LMD

B

1147/71

6 268

4 524

4 513

Utdanning og forskning

Ettergivelse av utdanningslån

KD

A

2410/73

111 383

107 954

122 912

Ettergivelse av utdanningslån for kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

KD

A

2410/73

3 377

8 000

6 753

Levekår, miljøvern og offentlige tjenester

Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark2

KUD

A

335/77

2 135

2 190

0

Mediestøtte2

KUD

A

335/71

2 246

1 På grunn av samspillsvirkninger er inntektstapet høyere av disse skattetiltakene sett under ett enn hver for seg. For de tre tiltakene er samlet inntektstap anslått til henholdsvis 930, 950 og 990 mill. kroner for 2018, 2019 og 2020.

2 Tilskuddet er flyttet til kap. 335, post 71 Mediestøtte fra 2020, for å samle all mediestøtte under samme post.

På flere politikkområder er det etablert særordninger og prioritet i virkemiddelbruken for Nord-Norge, i tillegg til ordningene for tiltakssonen. Tabell 1.6 viser fordelen av fritak for merverdiavgift på strøm, kompensasjonsordninger for økt arbeidsgiveravgift i samferdselssektoren og rammetilskudd i kommuneøkonomien. Postene under kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner er nærmere omtalt under programkategori 13.70 Kommunesektoren mv.

Tabell 1.6 Tiltak som prioriterer Nord-Norge og rammetilskudd til kommunene

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

0-sats for merverdiavgift ved forbruk av elektrisk kraft og energi fra andre fornybare energikilder i Nord-Norge

FIN

A

inntektstap

800 000

900 000

900 000

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

SD

A

1320/34

295 049

18 300

0

SD

A

1360/34

5 043

0

25 800

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Sør-Norge

KMD

A

571/61

831 273

860 407

785 079

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Nord-Norge

KMD

A

571/62

2 139 662

2 199 842

2 204 969

Rammetilskudd til fylkeskommunene, Nord-Norge-tilskudd

KMD

A

572/62

655 923

676 012

697 702

Til dokumentets forside