Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1–2, 500–595, 2412, 2445, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

11 466 000

50

Det kongelige hoff

195 259 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

31 901 000

238 626 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

9 543 000

9 543 000

Sum Det kongelige hus

248 169 000

Administrasjon og fellestjenester mv.

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01

Driftsutgifter

397 384 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 682 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

23 619 000

50

Forskningsprogrammer

75 374 000

585 059 000

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 70

1 000 000

70

Tilskudd til kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 21

16 500 000

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

181 000 000

198 500 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

01

Driftsutgifter

705 259 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

137 364 000

23

22. juli-senteret

8 419 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 791 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres

8 200 000

884 033 000

520

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

8 756 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

296 088 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 360 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

72 805 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

21 580 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

8 039 000

440 628 000

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

2 108 220 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 842 681 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

161 175 000

2 003 856 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 003 856 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

89 037 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

2 505 000 000

34

Etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen

4 300 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

77 000 000

2 694 337 000

531

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

26 101 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

32 251 000

58 352 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

99 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

10 200 000

10 299 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

20 224 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 600 000

46 824 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 809 812 000

Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter

252 336 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 441 000

22

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

36 000 000

23

Utvikling, forvaltning og drift av Difis nasjonale felleskomponenter, kan overføres

95 542 000

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres

86 497 000

27

Opplæringskontoret OK stat

2 000 000

71

Tilskudd til IKT-standardisering

794 000

500 610 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, kan nyttes under kap. 541, post 70

7 138 000

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541, post 22

6 328 000

13 466 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

01

Driftsutgifter

5 761 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

31 300 000

37 061 000

Sum Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

551 137 000

Personvern

545

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

50 776 000

50 776 000

546

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

1 920 000

1 920 000

Sum Personvern

52 696 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550, post 64

459 200 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550, post 62

173 000 000

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning, kan overføres

8 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

95 000 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

37 300 000

772 500 000

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

50 000 000

50 000 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65

133 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553, post 60 og 65

45 000 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553, post 60 og 63

130 000 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

243 000 000

76

Utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid, kan overføres

54 000 000

605 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

27 729 000

27 729 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 455 229 000

Samiske formål

560

Sametinget

50

Sametinget

301 897 000

54

Samefolkets fond

5 420 000

307 317 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

4 038 000

51

Divvun

6 949 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

3 084 000

14 071 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

5 946 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 609 000

8 555 000

Sum Samiske formål

329 943 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 069 000

60

Tiltak for rom, kan overføres

6 371 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 199 000

71

Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond

5 374 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 032 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

4 832 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

12 000 000

43 877 000

Sum Nasjonale minoriteter

43 877 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 667 000

60

Innbyggertilskudd

121 954 282 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

845 390 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 129 275 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 701 000 000

65

Regionsentertilskudd

100 000 000

66

Veksttilskudd

422 426 000

67

Storbytilskudd

462 127 000

127 636 167 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

32 138 648 000

62

Nord-Norge-tilskudd

652 285 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

659 000 000

33 449 933 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

1 058 325 000

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing

240 000 000

1 298 325 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 190 000 000

9 190 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

650 000 000

650 000 000

578

Valgdirektoratet

01

Driftsutgifter

105 737 000

70

Informasjonstiltak

5 200 000

110 937 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

11 235 000

11 235 000

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

172 346 597 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 875 300 000

2 875 300 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

466 534 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

887 460 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

22 120 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

38 865 000

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres

76 050 000

1 491 029 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

28 422 000

28 422 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

100 241 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

44 587 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 678 000

151 506 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 546 257 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

19 613 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

19 639 000

71

Internasjonale organisasjoner

830 000

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

34 171 000

81

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata, kan overføres

4 601 000

78 854 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

869 228 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 01 og 45

313 035 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

27 675 000

1 209 938 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 288 792 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

347 222 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 075 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

62 960 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

13 000 000

72

Rentestøtte

6 000 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

16 159 000 000

16 599 257 000

Sum Statsbankene

16 599 257 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-4 726 960 000

2 Driftsutgifter

2 173 770 000

3 Avskrivninger

1 224 014 000

4 Renter av statens kapital

86 000 000

5 Til investeringsformål

1 029 976 000

-213 200 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

138 001 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

115 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

145 200 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 356 254 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

599 498 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

183 828 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

75 793 000

3 400 374 000

Sum Statens forretningsdrift

3 400 374 000

Sum departementets utgifter

207 784 216 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02

Ymse inntekter

21 501 000

03

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

122 649 000

144 150 000

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

161 175 000

161 175 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

01

Ymse inntekter

40 000

40 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Ymse inntekter

3 121 000

3 121 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

02

Opplæringskontoret OK stat

3 000 000

03

Diverse inntekter

1 750 000

04

Internasjonale oppdrag

686 000

05

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

36 000 000

06

Betaling for tilleggstjenester knyttet til Difis nasjonale felleskomponenter

746 000

86

Tvangsmulkt

100 000

42 282 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

02

Diverse inntekter

2 609 000

03

Leieinntekter

358 000

2 967 000

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

1 038 000

1 038 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Diverse inntekter

103 000

04

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

44 728 000

44 831 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter tinglysing

419 606 000

02

Salg og abonnement

140 490 000

03

Samfinansiering

270 952 000

831 048 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 230 652 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

10 936 000

11

Tilfeldige inntekter

82 240 000

90

Avdrag

11 266 000 000

11 359 176 000

Sum Ymse inntekter

11 359 176 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 029 976 000

1 029 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 030 176 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

3 013 000 000

3 013 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

390 000 000

390 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 403 000 000

Sum departementets inntekter

17 023 004 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 500 post 01

  kap. 3500 post 01

  kap. 510 post 01

  kap. 3510 postene 02 og 03

  kap. 525 post 21

  kap. 3525 post 01

  kap. 533 post 01

  kap. 3533 post 02

  kap. 540 post 01

  kap. 3540 postene 03 og 04

  kap. 540 post 21

  kap. 3540 post 03

  kap. 540 post 22

  kap. 3540 post 05

  kap. 540 post 23

  kap. 3540 post 06

  kap. 554 post 01

  kap. 3554 post 01

  kap. 563 post 01

  kap. 3563 post 03

  kap. 563 post 21

  kap. 3563 post 02

  kap. 585 post 01

  kap. 3585 post 01

  kap. 587 post 01

  kap. 3587 post 04

  kap. 595 post 01

  kap. 3595 postene 02 og 03

  kap. 595 post 21

  kap. 3595 postene 02 og 03

  kap. 595 post 45

  kap. 3595 post 04

  kap. 2412 post 01

  kap. 5312 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2017 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2018 til kommuner.

 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2018 til fylkeskommuner.

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

V

Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595, post 21 mot inntekter ført på kap. 3595, post 03.

VI

Avvikling av Kartverket som forvaltningsbedrift

Stortinget samtykker i at Kartverkets anleggsmidler som i dag er aktivert i statsregnskapets kontogruppe 68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter, kan reguleres mot konto for forskyvning i balansen.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 250 mill. kroner.

VIII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

IX

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

96,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

696,0 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

11,0 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

28,0 mill. kroner

Andre fullmakter

X

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2017 kan gi tilsagn om lån for 18 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2017 og senere år.

XI

Opprettelse av poster uten bevilgning

Stortinget samtykker i at ny post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med stikkordet «kan overføres», under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysning og nasjonal geografisk infrastruktur, samt ny post 04 Salg av anleggsmidler under kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, opprettes i statsregnskapet for 2017 uten bevilgning.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et byggeprosjekt under kurantordningen.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XIV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2016–2017) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

XV

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av kurante byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter.

Andre fullmakter

XVI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

Til dokumentets forside