Prop. 101 L (2023–2024)

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

9.1 Merknader til endringene i integreringsloven

Til § 20

Det legges til et nytt fjerde ledd som regulerer introduksjonsstønaden til par uten barn. Det følger av første punktum at ektefeller eller samboere mottar 5/6 stønad hver, dersom begge deltar i introduksjonsprogrammet og dersom de ikke har barn. Endringen påvirker ikke enslige deltagere i introduksjonsprogrammet eller par med barn.

5/6 stønad beregnes på bakgrunn av stønaden deltakeren ellers ville mottatt. Det vil i praksis si enten full stønad på to ganger folketrygdens grunnbeløp eller stønaden for deltakere under 25 år, som for de fleste i denne gruppen vil være 2/3 stønad.

I andre punktum defineres samboere som personer som bor sammen i et ekteskapslignende forhold. Det stilles ikke krav om en viss varighet av samboerskapet før stønaden reduseres.

Det vises til punkt 5.5.

9.2 Merknader til endringene i folketrygdloven

Til § 14-17 femte ledd

Endringen i § 14-17 femte ledd inneholder krav til søkers forutgående medlemskap folketrygden. Søkeren må ha vært medlem av folketrygden i minst 12 måneder for å kunne få rett til engangsstønad. Endringen innebærer at kravet vil gjelde for alle tilfeller hvor det ytes engangsstønad. Skjæringstidspunktet settes til tidspunktet for (norsk) fødselstermin eller tidspunktet for omsorgsovertakelse. Dersom søker ikke har minst 12 måneder forutgående medlemskapstid forut for fødselstermin eller tidspunktet for omsorgsovertakelse, vil ikke søker oppfylle det nye vilkåret for rett til engangsstønad. Kravet er utformet slik at det gjelder generelt for både norske borgere og utlendinger, uavhengig av oppholdsgrunnlag. Medlemskapskravet gjelder i utgangspunktet bare for stønadsmottakeren, typisk mor, ikke den andre forelderen. Dersom retten til engangsstønad tilfaller den andre forelderen grunnet forhold som reguleres i bestemmelsens andre til fjerde ledd, er denne forelderen å regne som stønadsmottaker. Stønadsmottaker må da oppfylle medlemskapskravet forut for omsorgsovertakelsen. Bestemmelsens nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.

Det vises til punkt 6.6.

9.3 Merknader til endringene i tannhelsetjenesteloven

Til § 1-3 d

Bestemmelsen er ny og innfører et krav om fem års botid for at den offentlige tannhelsetjenesten skal ha ansvar for å yte nødvendig tannhelsehjelp til personer med midlertidig oppholdstillatelse i riket som faller inn under tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav d, jf. § 2-1. Bestemmelsen omhandler ansvaret til den offentlige tannhelsetjenesten, men må sees i sammenheng med rettighetsbestemmelsen for den enkelte i § 2-1 a.

Utgangspunktet for beregning av botidsperioden er tidspunktet for medlemskap i folketrygden, jf. folketrygdloven § 2-1.

Til § 2-1 a

Bestemmelsen er ny, og speiler ny § 1-3 d ved at det innføres botidskrav på fem år for retten til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten for personer med midlertidig oppholdstillatelse i riket. Med personer med midlertidig oppholdstillatelse menes personer med lovlig opphold og midlertidig oppholdstillatelse etter blant annet utlendingsloven § 60. Det avgrenses mot permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62. Personer som søker om oppholdstillatelse vil også være omfattet.

Rettigheter etter EØS-avtalen vil ikke innskrenkes. Det samme gjelder rettigheter etter andre gjensidighetsavtaler, se § 2-1 a andre ledd. Utgangspunktet for beregning av botidsperioden er tidspunktet for medlemskap i folketrygden, jf. folketrygdloven § 2-1. Det vises til punkt 7.5.

9.4 Ikrafttredelse og overgangsregler

Det følger av nr. 1 at loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Bestemmelsen åpner for at Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid. Det tas sikte på at endringen i integreringsloven kan tre i kraft så snart som mulig og at endringen i folketrygdloven § 14-17 trer i kraft 1. oktober 2024. Kongen kan også gi overgangsregler for ikrafttredelsen.

Det følger av nr. 2 at endringen i folketrygdloven § 14-17 femte ledd, ikke gis virkning for tilfeller hvor søker har nådd uke 22 av graviditeten på ikrafttredelsestidspunktet.

Til forsiden