Prop. 101 L (2023–2024)

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven. Proposisjonen er utarbeidet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med regjeringens tiltakspakke er å få det norske tjeneste- og ytelsesnivået nærmere nivåene i andre nordiske land, og dermed bidra til å utjevne ankomstene av fordrevne fra Ukraina mellom landene.

I punkt 5 foreslås det å redusere introduksjonsstønaden for ektefeller og samboere uten barn.

I punkt 6 foreslås det å innføre et krav om tolv måneder forutgående medlemskap i folketrygden for rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon.

I punkt 7 foreslås det å innføre et krav om fem års botid for personer mellom 19 og 24 år for å få tannhelsetjenester med redusert egenbetaling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Til forsiden