Prop. 101 LS (2019–2020)

Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen foreslår Samferdselsdepartementet endringer i jernbaneloven som en del av arbeidet med å gjennomføre den såkalte fjerde jernbanepakke i norsk rett. Departementet foreslår også andre lovendringer som det gjennom praktiseringen av loven har vist seg å være behov for. I tillegg til lovendringer omhandler proposisjonen også samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. Direktiv 2012/34/EU er endret ved direktiv (EU) 2016/2370, som utgjør en del av fjerde jernbanepakke. Merk at lov- og forskrifts endringer som var nødvendige for å gjennomføre direktiv 2012/34/EU allerede er vedtatt og gjennomført i norsk rett, jf. Prop. 8 L (2016–2017) Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.). Det har tatt tid å avklare mellom EU- og EFTA-siden hvordan dette direktivet skulle tas inn i EØS-avtalen, særlig med tanke på gjennomføring i Liechtenstein, som bare har en kort jernbanestrekning som forvaltes av Østerrike. Slike avklaringer har nå blitt gjort i forbindelse med forberedelsene for fjerde jernbanepakke, og samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen behandles derfor samlet.

Fjerde jernbanepakke ble endelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. EØS-komiteens beslutninger er foreløpig ikke fattet. Utkast til EØS-komitébeslutninger er til behandling i EUs organer. Departementet ønsker å sikre rettsharmoni i EU og EØS så raskt som mulig, og dermed minimere risikoen for at pågående eller kommende prosesser om tildeling eller fornyelse av sikkerhetssertifikater og utstedelse av kjøretøytillatelser blir påvirket negativt ved en senere gjennomføring i Norge enn i EU-statene. Departementet legger derfor opp til å innhente Stortingets samtykke før beslutningene er fattet i EØS-komiteen. Det er ikke ventet vesentlige endringer i de endelige beslutningene i EØS-komiteen. Dersom de endelige beslutningene skulle avvike vesentlig fra utkastene som er lagt frem i denne proposisjonen, vil saken igjen bli lagt frem for Stortinget.

Departementet ber nå om Stortingets samtykke til deltakelse i to EØS-komitébeslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av følgende rettsakter:

Innlemmelse av forordning (EU) 2016/796 om Den europeiske unions jernbanebyrå – ERA-forordningen mv.:

 • (1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/796 av 11. mai 2016 om Den europeiske unions jernbanebyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 881/2004

 • (2) Forordning (EU) 2016/2338 av 14. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1370/2007 med hensyn til åpning av markedet for innenlands persontransport med jernbane

 • (3) Kommisjonsforordning (EU) 2019/554 av 5. april 2019 om endring av vedlegg VI til europa parlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet

 • (4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 av 11. desember 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i Den europeiske unions jern banesystem, og oppheving av forordning (EF) nr. 62/2006

 • (5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 om fastsettelse av felles sikkerhetsmetoder for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av et felles sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetstillatelse i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012

 • (6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om fastsettelse av felles sikkerhetsmetoder for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010

 • (7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 om den europeiske gjennomføringsplanen for det europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk

 • (8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/278 av 23. februar 2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) 1305/2014 med hensyn til meldingsstrukturen, modellen for data og meldinger, driftsdatabasen for vogner og enheter for ulike transportsystemer, og om vedtakelse av en IT-standard for kommunikasjonslaget i det felles grensesnittet

 • (9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om opprettelse av praktiske ordninger for prosessen for jernbanekjøretøytillatelse og typetillatelse for jernbanekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • (10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om opprettelse av praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007

 • (11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og avgifter som skal betales til Den europeiske unions jernbanebyrå, og tilhørende betalingsvilkår

 • (12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om fastsettelse av saksbehandlingsreglene ved Den europeiske unions jernbanebyrås klageinstans

 • (13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 med hensyn til bestemmelsene om energimålesystemet og datainnsamlingssystemet

 • (14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 av 12. februar 2019 om malene for EF-erklæringer og sertifikater for jernbanens samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for samsvarserklæring for en godkjent type jernbanekjøretøy og om fremgangsmåtene for EF-verifisering av delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 201/2011

 • (15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 med hensyn til fortegnelser over aktiva med sikte på å identifisere barrierer mot tilgjengelighet, gi opplysninger til brukerne samt overvåke og vurdere framgangen med hensyn til tilgjengelighet

 • (16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 av 16. mai 2019 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av beslutning 2012/757/EU

 • (17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/774 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1304/2014 med hensyn til bruken av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell – støy» på eksisterende godsvogner

 • (18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 med hensyn til endringsstyring

 • (19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/776 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014, (EU) nr. 1301/2014, (EU) nr. 1302/2014, (EU) nr. 1303/2014 og (EU) 2016/919, og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU, med hensyn til tilpasning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og gjennomføring av de særlige målene i delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1474

 • (20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 av 16. mai 2019 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU

 • (21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til endringsstyring

 • (22) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011

 • (23) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkevnen i Den europeiske unions jernbanesystem (omarbeiding)

 • (24) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 av 11. mai 2016 om jernbanesikkerhet (omarbeiding), rettet ved EUT L 59 av 7.3.2017, s. 41, og EUT L 317 av 9.12.2019, s. 144

 • (25) Kommisjonsdirektiv 2014/38/EU av 10. mars 2014 om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF med hensyn til støyplager

 • (26) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 om fastsettelse av spesifikasjoner for kjøretøyregistrene nevnt i artikkel 47 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797, og om endring og oppheving av kommisjonsvedtak 2007/756/EF

Innlemmelse av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde mv.:

 • (1) Direktiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) rettet ved EUT L 67 av 12.3.2015, s. 32

 • (2) Direktiv (EU) 2016/2370 av 14. desember 2016 om endring av direktiv 2012/34/EU med hensyn til åpning av markedet for innenlands persontransport med jernbane og forvaltning av jernbaneinfrastrukturen

 • (3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved framgangsmåten for utstedelse av lisenser til jernbaneforetak

 • (4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/429 av 13. mars 2015 om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

 • (5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/909 av 12. juni 2015 om nærmere regler for beregning av kostnader som oppstår som en direkte følge av driften av togtjenesten

 • (6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1100 av 7. juli 2015 om medlemsstatenes rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet

 • (7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/545 av 7. april 2016 om framgangsmåter og kriterier med hensyn til rammeavtaler for tildeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet

 • (8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2177 av 22. november 2017 om adgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

 • (9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1795 av 20. november 2018 om fastsettelse av framgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt i henhold til artikkel 11 til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU

 • (10) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2075 av 4. september 2017 om erstatning av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU om etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Gjennomføring i norsk rett av rettsaktene som omfattes av EØS-komitébeslutningene krever visse endringer i jernbaneloven og mer omfattende endringer i underliggende forskrifter. Statens jernbanetilsyn har gjennomført egne høringer av disse parallelt med forberedelsen av lovendringene. Endringer i forskriftene kan ikke foretas før etter at lovendringene er vedtatt.

De nye reglene i jernbanepakken handler blant annet om å forenkle og harmonisere prosessene for å gi tillatelser til kjøretøyer og sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak. I den forbindelse vil Den europeiske unions jernbanebyrå («European Union Agency for Railways» – omtales videre som ERA eller byrået) få en utvidet rolle.

Det følger av pakken at det i visse tilfeller skal treffes vedtak av ERA. Dette er begrenset til å gjelde vedtak om å utstede felles europeisk sikkerhetssertifikat og tillatelse til å bringe kjøretøyer og kjøretøytyper i omsetning som vil ha gyldighet i alle EØS-stater, avgrenset av det angitte bruksområdet. For å gjennomføre dette er det behov for å klargjøre flere bestemmelser i jernbaneloven og oppstille en tydelig hjemmel for at ERA kan treffe vedtak med gyldighet i Norge overfor norske rettssubjekter.

Videre krever fjerde jernbanepakke at det som utgangspunkt skal være fri tilgang til de nasjonale jernbanenettene. Departementet foreslår derfor endringer i jernbaneloven i bestemmelsen om trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet, for å gi jernbaneforetak tilgang til nettet slik direktiv (EU) 2016/2390 fastsetter.

Fjerde jernbanepakke innebærer også nye krav til konkurranseutsetting av persontrafikk. Det vil ikke medføre behov for endringer i jernbaneloven, men den reviderte kollektivtransportforordningen vil måtte tas inn i norsk rett ved en gjennomføringsforskrift.

Departementet foreslår enkelte andre endringer i jernbaneloven som anses nødvendige i forbindelse med praktiseringen av loven, men som ikke er knyttet til gjennomføring av en rettsakt. Endringene er omtalt i kapittel 10 til 13, og gjelder krav til hjemmel for å kreve politiattest, en ny hjemmel for overtredelsesgebyr, omskriving av hjemmelen for saksbehandlingsgebyr og omskriving av bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranse om avtaler om persontransport som offentlig tjeneste.

Videre foreslår departementet å innføre en hjemmel i jernbaneundersøkelsesloven som gir Statens havarikommisjon for transport mulighet til å begjære obduksjon for å kunne fastslå døds årsak ved ulykke, i tråd med bestemmelsene i luftfartsloven. Endringen er omtalt i kapittel 15.

Til slutt foreslår departementet å oppheve den delen av yrkestransportloven § 36 som omhandler jernbane, da dette nå dekkes av jernbaneloven § 6 b. Denne endringen omtales i kapittel 16.

Fjerde jernbanepakke medfører enkelte elementer av myndighetsoverføring til ERA, ved at ERA kan utstede felles europeisk sikkerhetssertifikat og kjøretøytillatelser. Myndighets over føring en vurderes som lite inngripende, jf. nærmere omtale i kapittel 17. Departementet legger derfor til grunn at Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av fjerde jernbanepakke kan vedtas i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Videre inneholder kapittel 18 en drøfting av forholdet til EØS-avtalens to-pilarstruktur. Departementet mener det foreligger gode grunner for at to-pilarstrukturen kan fravikes hva gjelder myndighetsoverføringen til ERA og den tilhørende voldgiftsordningen ved uenighet mellom ERA og nasjonal sikkerhetsmyndighet.

De økonomiske og administrative konsekvens ene knyttet til gjennomføring av fjerde jernbanepakke for offentlige myndigheter er begrenset, og antas å kunne dekkes innenfor gjeldende budsjett rammer, jf. nærmere omtale i kapittel 19. Kapittel 20 inneholder merknader til de foreslåtte lovbestemmelsene, mens kapittel 21 inneholder konklusjon og tilrådning i saken.

Utkastene til de to EØS-komitébeslutningene i uoffisiell norsk oversettelse, og uoffisielle norske oversettelser av rettsaktene som er omfattet av de samme EØS-komitébeslutningene, følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside