Prop. 101 S (2015–2016)

Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved Prop. 100 S (2015–2016) foreslås samtykke til deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter mv. Ved innlemmelsen i EØS-avtalen av disse, vil EFTAs overvåkingsorgan få en ny rolle på området for finansielle tjenester, som et supplement og tillegg til den eksisterende oppgaven med å overvåke at EØS/EFTA-statene gjennomfører og etterlever sine EØS-forpliktelser. Det vises til nærmere omtale av EFTAs overvåkingsorgans nye rolle i Prop. 100 S (2015–2016) kapittel 9.

Parallelt med arbeidet med utkast til EØS-komitébeslutningene om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, har EØS/EFTA-statene forhandlet frem utkast til en avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA). Endringsavtalen tilføyer en ny artikkel 25a og en ny protokoll 8 til avtalen. Bestemmelsene gir nærmere retningslinjer for EFTAs overvåkingsorgans saksbehandling ved utøvelsen av den nye kompetansen EFTAs overvåkingsorgan blir tilført ved innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. I tillegg presiseres den kompetansen EFTA-domstolen vil få til å overprøve vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan på området for finansielle tjenester.

Ny artikkel 25a i ODA omhandler de oppgavene EFTAs overvåkingsorgan skal ha i egenskap av finanstilsynsmyndighet, og er bygd opp på samme måte som eksisterende regler i artikkel 23 til 25 i ODA. Utkastet til en ny protokoll 8 til ODA regulerer nærmere EFTAs overvåkingsorgans rolle og myndighet, og angir og konkretiserer prosedyrer og saksbehandlingsregler for EFTAs overvåkingsorgan når det utøver myndighet på området for finansielle tjenester som beskrevet i artikkel 25a.

Selve overføringen av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen vil følge av beslutningene i EØS-komiteen omtalt i Prop. 100 S (2015–2016) om innlemmelse i EØS-avtalen av de nevnte rettsaktene. Stortingets samtykke til deltakelse i disse EØS-komitébeslutningene er vurdert å måtte innhentes i medhold av Grunnloven § 115. Avtalen om endringer i ODA innebærer ikke slik myndighetsoverføring, men er nært knyttet til de fremforhandlede utkastene til EØS-komitébeslutninger, og utfyller og delvis presiserer gjennomføringen i EFTA-pilaren av de aktuelle EØS-komitébeslutningene på enkelte punkter. På denne bakgrunn vurderes endringsavtalen å være en sak av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Avtalen om endring av ODA er ennå ikke undertegnet. Etter planen skal denne undertegnes i forbindelse med vedtakelsen av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs tilsynsmyndigheter og tilhørende rettsakter. For ikke å forsinke ikrafttredelsen av avtalen fra norsk side, legges proposisjonen om samtykke til inngåelse av avtalen frem før denne er undertegnet, det vil si på grunnlag av et utkast til avtaletekst.

Utkast til endringsavtale i engelsk originaltekst med uoffisiell oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.