Prop. 101 S (2015–2016)

Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992

Ved Prop. 100 S (2015-2016) foreslås samtykke til deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter mv. Ved innlemmelsen i EØS-avtalen av disse, vil EFTAs overvåkingsorgan få en ny rolle på området for finansielle tjenester, som et supplement og tillegg til den eksisterende oppgaven med å overvåke at EØS/EFTA-statene gjennomfører og etterlever sine EØS-forpliktelser. Parallelt med arbeidet med utkastene til de nevnte EØS-komitébeslutningene, har EØS/EFTA-statene forhandlet frem utkast til en avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA). Endringsavtalen tilføyer en ny artikkel 25a og en ny protokoll 8 til avtalen. Bestemmelsene gir nærmere retningslinjer for EFTAs overvåkingsorgans saksbehandling ved utøvelsen av den nye kompetansen EFTAs overvåkingsorgan blir tilført ved innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. I tillegg presiseres den kompetansen EFTA-domstolen vil få til å overprøve vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan på området for finansielle tjenester.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget