Prop. 104 L (2016–2017)

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk og skal erstatte den någjeldende loven fra 1961. I forslaget til ny lov er språk og struktur gjennomgått. Hensikten har vært å modernisere og forenkle loven, slik at den blir et mer effektivt og lettere anvendelig verktøy for alle dens brukere. Det er foretatt materielle endringer for å sikre at skapende og utøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, samtidig som det legges til rette for investeringer i kreativt innhold. Det er lagt vekt på at loven skal opprettholde en rimelig balanse mellom de interesser loven skal ivareta.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget