Høring - forslag til ny åndsverklov

Kulturdepartementet sender med dette et forslag til ny åndsverklov på høring. Forslaget skal erstatte gjeldende åndsverklov (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016

Ny høringsfrist 1. september 2016

Departementet har fått flere henvendelser om utsatt høringsfrist, siden saken har et stort omfang og høringsfristen faller nær sommerferien for mange høringsinstanser. I tillegg har det blitt vist til at høringsinstansene bør få anledning til å vurdere EU-kommisjonens varslede opphavsrettsforslag opp mot høringsutkastet, og at fristen derfor bør utsettes i flere måneder.

Departementet viser til at eventuelle forslag fra EU – som er ventet tidligst i september/oktober - uansett vil bli sendt på særskilt høring, og at det vil ta lang tid før et første EU-forslag fra Kommisjonen resulterer i endelig EØS-relevant regelverk. Det er likevel besluttet å utsette høringsfristen til 1. september 2016 for alle høringsinstansene.