Åndsverkloven - åvl.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk m.v.(åndsverkloven - åvl.)

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser