Åndsverkloven - åvl.

Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.(åndsverkloven - åvl.)

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser