Høring - Forslag om endringer i åndsverkloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2021

Vår ref.: 20/5952

Høringsbrev om endringer i åndsverkloven

Høringsbrevet i pdf-format

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).

Hensikten med forslaget er å legge til rette for at Marrakech-traktaten og Marrakech-direktivet kan gjennomføres i norsk rett i tråd med forutsetningene i Prop. 104 L (2016–2017) om ny åndsverklov. I denne proposisjonen varslet departementet at Marrakech-forpliktelsene ville bli gjennomført i forskrift til åndsverkloven, og det ble også foreslått en egen hjemmel i åndsverkloven for å kunne gi bestemmelser om dette i forskrift. Stortingskomiteen sluttet seg til slik gjennomføring i Innst. 258 L (2017–2018), og Stortinget vedtok hjemmelen i åndsverkloven § 55 fjerde ledd.

Dette høringsnotatet inneholder enkelte justeringer i forskriftshjemmelen i åndsverkloven, slik at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift. Et forslag til detaljerte bestemmelser om gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene vil departementet komme tilbake til i en egen høringssak.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv, som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2785195. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 8. januar 2021 kl. 12:00.

Høringsfristen er satt til syv uker blant annet fordi det kun forslås enkelte endringer, som følger av Marrakech-forpliktelsene, og noen omstruktureringer i forskriftshjemmelen som ikke er ment å innebære materielle endringer.

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Maria Jongers
seniorrådgiver

 

 

Departementene

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Altibox AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bokbasen

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

Bufdir

Creative Commons Norge

CREO

Datatilsynet

Den Norske Ballettskole AS

Den norske Dommerforening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det norske komponistfond

Digitaliseringsdirektoratet

Discovery Networks Norway AS (Discovery)

Domstoladministrasjonen

Dysleksi Norge

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

Elevorganisasjonen

Facebook

Fagpressen

Fellesorganisasjonen Foto-Norge

FolkOrg

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FONO

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbundet Frie Fotografer (FFF)

Forskerforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Google Norge

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GramArt

Gramo

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

IFPI Norge

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institusjonsfotografene

Kabel Norge

Kopinor

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunstnernettverket

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Medietilsynet

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Motion Picture Licensing Company Norge (MPLC)

MusicLab, UiO

MusicLab, UiO

Musikkfondene

Musikkforleggerne

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

NextGenTel AS

NONA - The Norwegian Online News Association

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Nordic Entertainment Group

Nordic Screens AS

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges museumsforbund

Norsk Artistforbund (NA)

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Filmklubbforbund

Norsk forening for jus og edb

Norsk Journalistlag (NJ)

Norsk Komponistforening (NKF)

Norsk Kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

Norsk Oversetterforening (NO)

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening (NR)

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk studentorganisasjon

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Videogramforening (NVF)

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere (NBK)

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Konsertarrangører

Norske Kunsthåndverkere (NK)

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

Norwaco

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

P4 Radio Hele Norge AS

Patentstyret

Platearbeiderforeningen

Produsentforeningen NORA

Regelrådet

Rettighetsalliansen

Riks TV AS

Riksarkivet

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV)

SAFO

Statped

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Telenor Norge AS

Telia Norge AS

TONO

TV 2 AS

Unge funksjonshemmede

Unge Kunstneres Samfund

Universell

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Utdanningsdirektoratet

Virke kunnskap, teknologi og utdanning (Virke KTU)

Virke Produsentforeningen

YS