Prop. 107 L (2015–2016)

Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en tydeligere forankring av bestemmelsen om midlertidig bevæpning i våpeninstruks for politiet i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29. Forslaget setter også rammer for hvilke situasjoner som kan begrunne midlertidig bevæpning. Slik bestemmelsen er utformet innebærer den videre at permanent bevæpning av politiet bare kan besluttes dersom dette er hjemlet i lov. Endringsforslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.