Prop. 11 S (2017–2018)

Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitiske vedtak

Forslag til finansierings- og bompengeopplegg for Bypakke Bergen blei behandla av lokale styresmakter våren 2017.

Bergen kommune behandla saka i møte i bystyret 31. mai 2017 og fatta følgjande vedtak:

«Bystyret slutter seg til bompengesøknaden datert 12. mai 2017 for ny bypakke for Bergen, 2018–2037, som anbefalt av Statens vegvesen Region vest.

Merknad 1

Bystyret viser til at Bymiljøtunnel/Trafikkløsning Sentrum er del av porteføljen i Bompengesøknaden. Bystyret forutsetter at arbeidet med å få fram en løsning og gjennomføringen av denne gis høy prioritet.

Merknad 2

Bystyret peker på behovet for økt statlig satsning på kollektivdrift i storbyområdene og forutsetter at dette i framtidige budsjett tildeles i rammetilskuddet. Økte statlige tilskudd gir mindre behov for bompenger.

Merknad 3

Avtalen skal reforhandles senest våren 2018. Bystyret forutsetter at i den forbindelse må kostnadseffektive tiltak og alternative finansieringsløsninger vurderes. Bystyret viser til felles uttalelse med Hordaland fylkeskommune, NHO, LO og Bergen Næringsråd, med krav om vedtak i sak om 70% statlig finansiering til bybane i Bergen.

Merknad 4

Den pågående byutredningen skal «vise ulike måter å nå nullvekstmålet på». Bybane til Fyllingsdalen og Åsane er en del av porteføljen i Bompengesøknaden og også nevnt i regjeringens forslag til NTP. Ny teknologi åpner for nye muligheter. Dagens bybanesystem skal ligge fast, men under framtidige reforhandler bør supplerende kollektivløsninger som lynlinjer på enkelte deler av traseene utredes og vurderes. Slike løsninger må i tilfelle gi en høyere måloppnåelse av målsettingene i avtalen i tråd med porteføljeprinsippet.

Merknad 5

Ved plassering av nye bomstasjoner er det viktig at en tar hensyn til lokalmiljøet med faktorer som skolekrinser, barnehager, lokale fritidsaktiviteter og andre tjenester. Det bør også være en god balanse mellom geografisk økonomisk fordeling og de veistrekninger/ kollektivtilbud som skal bygges. Generelt bør en i den videre prosessen være åpen for innspill fra lokalmiljøet om plasseringen av de ulike bomstasjonene for best mulig å redusere ulempene for nærmiljøene.»

Hordaland fylkeskommune behandla saka i møte i fylkestinget 13. juni 2017 og fatta følgjande vedtak:

  • 1. Fylkestinget tilrår bompengesøknaden datert 12.5.2017 for ny bypakke for Bergen, 2018–2037.

  • 2. Fylkestinget utvidar garantiperioden for bomringen i Bergen til 2037.

  • 3. På bakgrunn av mangelfull statleg oppfølging av finansielle forpliktingar i Bergensprogrammet sidan 2002 samt dei store utfordringane framover for å sikre at all vekst i persontransporten vert teken av kollektivtransport, sykkel og gange, bør den statlege delen av finansieringa av bybaneutbygginga i framtidige avtalar aukast til minimum 70%.