Prop. 112 L (2016–2017)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene

10.1 Endringer i aksjeloven

Til § 1-6

Det foreslås en ny paragraf om utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet etter aksjeloven § 6-12, og derved for at reglene i bestemmelsen overholdes. Forslaget er nærmere behandlet i punkt 4.1.

Første ledd første punktum gjelder krav til at dokumentasjonen skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. I dette ligger blant annet at dokumentasjonen skal være sikret mot urettmessig endring, ødeleggelse og tap. Kravet skal også ivareta behovet for notoritet, aktørenes mulighet til signering på hensiktsmessig måte og videreformidling av dokumentasjon.

Første ledd annet punktum gjelder krav til at dokumentasjon skal være i lesbar form. Lydavspilling, videopptak eller lignende vil ikke oppfylle kravet. Styret bestemmer selv oppbevaringssted, men det stilles krav om at dokumentasjonen må være tilgjengelig fra Norge. Dokumentasjonen må være eller gjøres tilgjengelig etter forespørsel fra parter med innsynsrett.

Annet ledd sidestiller fysisk og elektronisk kommunikasjon og utarbeidelse hvor aksjeloven har krav om skriftlighet.

I tredje ledd inntas en hjemmel for at det i forskrift kan fastsettes nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for enkelte dokumenttyper som er påkrevd utarbeidet etter aksjeloven, hva som anses som en betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og hvilket sikkerhetsnivå som skal gjelde for elektronisk signatur.

Til § 1-7

Det foreslås en ny paragraf som regulerer kommunikasjonsmåten mellom selskapet og aksjeeierne. Bestemmelsen gjelder bare for meldinger mv. som gis i medhold av aksjeloven. Med «meldinger mv.» menes all kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne som gis i medhold av aksjeloven. Dette innebærer at § 1-7 vil gjelde for det som blant annet betegnes som varsler, informasjon, meldinger, dokumenter, underretninger og liknende. Bestemmelsen erstatter § 18-5. Forslaget er nærmere behandlet i punkt 4.3.

Første ledd første punktum gjelder selskapets kommunikasjon med aksjeeierne. Den skal skje på den måten styret bestemmer, med mindre generalforsamlingen har bestemt noe annet. Annet punktum gjelder styrets plikt til å informere aksjeeierne om kommunikasjonsmåte dersom denne endres. Slik informasjon skal gis i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Dette vil gi aksjeeieren mulighet til å innrette seg, samt fremme innsigelser til kommunikasjonsmåten. I tredje punktum fremgår krav om at kommunikasjonsmåten styret velger ved sending av meldinger mv., skal være både «betryggende» og «hensiktsmessig». Ved vurderingen av om kravene er oppfylt, må styret blant annet se hen til selskapets behov for fleksibilitet og hensynet til ivaretakelse av aksjeeiernes interesser. Kravene må også sees i sammenheng med innholdet i meldingen som skal gis til aksjeeierne. Se mer om forslaget i punkt 4.3.5.1.

Annet ledd gjelder aksjeeiernes kommunikasjonsmåte med selskapet. Aksjeeierne kan alltid sende melding til selskapets registrerte forretningsadresse. Dersom selskapet har oppgitt en særskilt postadresse eller e-postadresse, kan også slik adresse benyttes.

I tredje ledd gis departementet hjemmel til å gi forskrift med nærmere regulering av krav til meldinger mv. mellom selskapet og aksjeeierne.

Til § 2-1

Det foreslås et nytt tredje ledd hvor oppbevaringstiden for stiftelsesdokumentet fremgår.

Til § 2-6

Det foreslås å endre begrepet «undertegne» i annet ledd annet punktum til «signere» for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 2-8

Det foreslås å endre begrepet «undertegne» til «signere» i første ledd, for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 2-9

Det foreslås å endre begrepet «undertegne» til «signere», for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 2-13

I tredje ledd foreslås en mer teknologinøytral ordlyd. Herunder foreslås det å oppheve kravet om bruk av rekommandert brev. I annet punktum pålegges styret en plikt til å gi oppfordringen ved bruk av en «betryggende metode», slik at de er sikre på at aksjeeier mottar meldingen. Kravet vil for eksempel være oppfylt dersom melding sendes til adresse oppgitt av mottakeren eller dersom det kan verifiseres at adressen er i bruk av mottakeren. Den nye ordlyden er ikke til hinder for at betalingsoppfordringen sendes i rekommandert brev.

Til § 2-18

Det foreslås å endre begrepet «undertegnet» til «signert» i første ledd for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Endringsforslaget i annet ledd femte punktum innebærer at også advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte aksjeinnskuddet, dersom det utelukkende gjøres opp i penger, se punkt 8.3.3.1. I dokumentet som blir utstedt av finansforetaket, advokaten eller den autoriserte regnskapsføreren må det fremgå at dette er en bekreftelse etter aksjeloven § 2-18 annet ledd. Det som skal bekreftes, er opplysningen i registermeldingen om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene, jf. § 2-18 annet ledd tredje punktum. Bekreftelsen som skal avgis, må derfor knyttes til det beløpet som i henhold til stiftelsesdokumentet skal innbetales til selskapet som aksjeinnskudd.

Til § 2-19

Som følge av endringen i § 2-18 foreslås det at ansvarssubjektene etter § 2-19 første ledd første punktum utvides til å omfatte advokat og autorisert regnskapsfører som har bekreftet at selskapet har mottatt aksjeinnskudd etter § 2-18.

Til § 3-5

Det foreslås å oppheve § 3-5 første ledd annet punktum om styrets handleplikt dersom det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Om begrunnelsen for forslaget, se punkt 6.2.5.

Til § 4-5

I annet ledd foreslås det å spesifisere hvilke adresser som skal innføres i aksjeeierboken. Herunder skal aksjeeiernes digitale adresse, som for eksempel e-postadresse, innføres i aksjeeierboken.

Til § 4-6

Det foreslås et nytt annet punktum som unntar aksjeeiernes digitale adresse fra opplysningene som det kan kreves innsyn i. Ingen andre enn styret og selskapet skal ha tilgang til aksjeeiernes digitale adresse, med mindre annet er fastsatt i forskrift gitt i medhold av tredje punktum.

Til § 4-24

Det foreslås å oppheve kravet i fjerde ledd tredje punktum om at revisorskal bekrefte at selskapets egenkapital er tilstrekkelig ved innløsning av aksjeeier i henhold til aksjeloven § 4-24. Dette gjelder uavhengig av om innløsningen skjer ved kapitalnedsettelse eller ikke.

Opphevelsen medfører at tilsvarende krav ved utløsning av en aksjeeier i henhold til § 4-25 bortfaller.

Til § 4-26

Det foreslås å gjøre tredje ledd teknologinøytralt. I annet punktum stilles det krav til at tilbudet skal rettes skriftlig til den enkelte aksjeeier. Et tilbud om innløsning på for eksempel selskapets nettside, vil ikke oppfylle kravet. Tredje punktum foreslås endret slik at plikten til å kunngjøre løsningstilbudet bare gjelder dersom ikke alle aksjeeierne har kjent adresse.

Til § 5-2

I annet ledd annet punktum foreslås det å innta et krav om signering av fullmakten i tillegg til dagens krav om datering. Det følger av forslaget til § 1-6 tredje ledd at departementet kan gi forskrift med nærmere regler om blant annet sikkerhetsnivået for signatur.

Til § 5-7

Endringene som foreslås skal gjøre reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling mer tilgjengelige.

Etter første punktum kan aksjeselskap holde forenklet generalforsamling dersom ingen av aksjeeierne motsetter seg det. Dette innebærer at det ikke må innhentes eksplisitt og dokumenterbart samtykke fra samtlige aksjeeiere. Det er tilstrekkelig at selskapet på betryggende måte sikrer at ingen aksjeeiere motsetter seg den foreslåtte måten å holde generalforsamling på. Forslaget er nærmere behandlet i punkt 5.1.1.4.

Tilføyelsen i annet punktum er ment å synliggjøre muligheten selskapet har til å gjennomføre forenklet generalforsamling ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Tredje punktum viderefører i hovedsak gjeldende regler om gjennomføring av forenklet generalforsamling.

Til ny § 5-7 a

Reglene om protokoll foreslås skilt ut som en egen bestemmelse for å gjøre reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling lettere tilgjengelige. Forslaget er i hovedsak en videreføring av det som tidligere fremgikk av § 5-7 nr. 2 om protokoll ved forenklet generalforsamling. Presiseringen i fjerde ledd første punktum om at protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid, er en lovfesting av gjeldende rett.

Til § 5-11 b

Endringen i første ledd innebærer at aksjeeierne skal ha rett til å delta på generalforsamling, samt utøve sine rettigheter som aksjeeiere, ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Forutsetningen er at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte. Kravet til betryggende kontroll innebærer at identiteten til aksjeeieren eller dennes fullmektig må kunne verifiseres. Styret skal legge til rette for slik deltakelse innenfor rimelige grenser. Slik deltakelse kan bare nektes dersom saklig grunn foreligger. Om kravet til saklig grunn vises det til punkt 5.1.3.5. Det kan fastsettes nærmere regler for deltakelse ved hjelp av elektroniske hjelpemidler i selskapets vedtekter. Blant annet kan det fastsettes tidsfrist for når krav om elektronisk deltakelse må fremsettes.

Til § 5-16

Det foreslås å endre begrepet «undertegnes» til «signeres» i tredje leddførste punktum, for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Det foreslås å innta et krav i annet punktum om at protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Dette er en lovfesting av gjeldende rett.

Til § 6-6

Annet punktum foreslås endret, slik at det i aksjeselskap kan fastsettes i vedtektene at aksjeeiervalgte styremedlemmer kan sitte lenger enn den tidligere begrensningen på fire år. Dette innebærer at styremedlemmer kan velges på ubestemt tid.

Til § 6-7

Det foreslås å oppheve kravet i første ledd første punktum om at det må foreligge «særlig grunn» for at styremedlemmer kan trekke seg. Endringen innebærer at styremedlemmet ikke må oppgi hvorfor det trekker seg. Styret og den som har valgt styremedlemmet, må fortsatt gis rimelig forhåndsvarsel.

Til § 6-29

Forslaget til endringer i tredje ledd er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Det foreslås et nytt fjerde ledd om at protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Dette er en lovfesting av gjeldende rett.

Til § 7-5

Det foreslås et nytt tredje punktum som åpner for at revisor kan delta på selskapets generalforsamling ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret avgjør om slik deltakelse skal tillates. Styret kan kreve at revisor møter fysisk, dersom det anses nødvendig.

Til § 7-6

Første ledd første punktum foreslås endret slik at det er generalforsamlingen alene som treffer beslutning om fravalg av revisjon. Det innebærer at det ikke lenger er nødvendig med fullmakt til styret for å unnlate revisjon. Departementet foreslår at terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum tas ut av bestemmelsen, og fastsettes i forskrift. Se om dette i punkt 7.2.5.

Det er også tatt inn en tilføyelse i første punktum om at beslutningen om fravalg bare kan gjelde for inneværende eller senere regnskapsår. Tilføyelsen er tatt inn for å tydeliggjøre at en beslutning om fravalg ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Beslutningen kan dermed ikke gjelde for foregående regnskapsår. Endringen er en lovfesting av gjeldende rett.

Første ledd nytt annet punktum regulerer adgangen til å beslutte fravalg av revisjon for aksjeselskap som er morselskap, jf. aksjeloven § 1-3. Fravalg forutsetter at driftsinntekter, balansesum og antall årsverk for konsernet samlet ikke overstiger terskelverdiene i første ledd første punktum.

Endringen i annet ledd er en konsekvens av forslaget om å oppheve kravet om styrefullmakt for å beslutte fravalg av revisjon. Det foreslås også at terskelverdiene for balansesum og aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelsen tas ut av lovbestemmelsen og fastsettes i forskrift.

Etter tredje ledd skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår revideres dersom et årsregnskap viser driftsinntekter, balansesum eller antall årsverk som overstiger terskelverdiene i første ledd. Etter tredje ledd nytt annet punktum vil tilsvarende gjelde for morselskap dersom konsernet samlet overstiger terskelverdiene. Vurderingen skal baseres på årsregnskapene til samtlige selskaper i konsernet.

Endringen i fjerde ledd er en konsekvens av forslaget om å oppheve kravet om styrefullmakt for å beslutte fravalg av revisjon.

Det foreslås i femte ledd å endre beslutningsmåten for fravalg av revisjon, fra en fravalgsordning til en tilvalgsordning. Endringen innebærer at stifterne i stiftelsesdokumentet kan unnlate å velge revisor, dersom selskapet faller under terskelverdiene i første ledd.

Endringen i sjette ledd første punktum er en konsekvens av forslaget om å oppheve kravet om styrefullmakt for å beslutte fravalg av revisjon. Det foreslås et nytt annet punktum for å tydeliggjøre at også beslutninger om omgjøring av fravalg av revisjon etter fjerde ledd må meldes til Foretaksregisteret. Gjeldende annet punktum blir nytt tredje punktum.

Endringen i syvende ledd er en språklig presisering, for å tydeliggjøre at det er generalforsamlingen som velger revisor.

Til § 10-6

Bestemmelsens annet ledd femte punktum om mekanisk gjengivelse av navnetrekket foreslås opphevet.

Til § 10-9

Forslaget til endring i annet ledd fjerde punktum tilsvarer forslaget til endring av § 2-18 annet ledd. Det vises til merknaden til den bestemmelsen.

Til § 12-2

Det foreslås å oppheve annet ledd sjette punktum. Dette innebærer at det ikke lenger er krav om at revisorskal bekrefte at det etter nedsettelsen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse etter aksjeloven § 12-1 første ledd nr. 2 og 3.

Opphevelsen medfører at kravet til revisorerklæring også bortfaller ved fisjon der det overdragende selskapet fortsetter, jf. § 14-3 tredje ledd.

Til § 12-6

Det foreslås å oppheve kravet i nr. 3 annet punktum om at revisor skal bekrefte at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen om kapitalnedsettelse trer i kraft. Forslaget medfører ingen endring i styrets plikt til å avgi slik erklæring.

For å gjøre bestemmelsen teknologinøytral foreslås det også å endre begrepet «underskrevet» til «signert».

Til § 13-3

Forslaget til endringer i første og fjerde ledd er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 13-17

I tredje ledd foreslås det å endre tidspunktet for friststart for oppbevaringstiden ved fusjon. Tidspunktet foreslås satt til regnskapsårets slutt det året fusjonen registreres. For å synliggjøre at oppbevaringen skal skje i tråd med kravene i § 1-6, er det tatt inn en henvisning til denne bestemmelsen. Det foreslås å endre begrepet «bøker» til «selskapsdokumentasjon». Forslaget er en ren språklig endring, og innebærer ikke noen realitetsendring med hensyn til hvilke dokumenter som omfattes av oppbevaringsplikten.

Det foreslås å skille ut regelen om oppbevaringsplikt for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale i nytt fjerde ledd. Det overtakende selskapet har ansvaret for å oppbevare slikt materiale. De særskilte kravene i § 13-17 tredje ledd om oppbevaringstid og oppbevaringsmåte for regnskapsmateriale foreslås opphevet. Endringene innebærer at krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, herunder oppbevaringstid og oppbevaringsmåte, vil følge av bokføringsloven. Se punkt 4.1.5.6 og 4.1.5.7.

Endringene vil også gjelde ved fisjon, jf. forslag til endring av § 14-8.

Til § 14-4

Det foreslås i første ledd første punktum å endre begrepet «undertegne» til «signere». Forslaget er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 14-5

Det foreslås å endre begrepet «undertegningen» til «signeringen» for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 14-8

I første ledd første punktum foreslås det tilføyd en henvisning til nytt fjerde ledd i § 13-17, slik at oppbevaringsplikten for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale fortsatt gjelder ved fisjon.

Til § 16-10

I tredje ledd foreslås det å endre tidspunktet for friststart for oppbevaringstiden ved oppløsning. Tidspunktet foreslås satt til regnskapsårets slutt det året selskapet er endelig oppløst. For å synliggjøre at oppbevaringen skal skje i tråd med kravene i § 1-6, er det tatt inn en henvisning til denne bestemmelsen. Det foreslås å endre begrepet «bøker» til «selskapsdokumentasjon». Forslaget er en ren språklig endring, og innebærer ikke noen realitetsendring med hensyn til hvilke dokumenter som omfattes av oppbevaringsplikten.

Det foreslås å skille ut regelen om oppbevaringsplikt for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale i nytt fjerde ledd. Avviklingsstyret har ansvaret for å oppbevare slikt materiale. De særskilte kravene i § 16-10 tredje ledd om oppbevaringstid og oppbevaringsmåte for regnskapsmateriale foreslås opphevet. Endringene innebærer at krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, herunder oppbevaringstid og oppbevaringsmåte, vil følge av bokføringsloven. Se punkt 4.1.5.6 og 4.1.5.7.

Til § 18-5

Bestemmelsen foreslås opphevet og erstattet av ny § 1-7.

10.2 Endringer i allmennaksjeloven

Til § 1-6

Bestemmelsen tilsvarer forslag til aksjeloven § 1-6. Det vises til merknad til denne bestemmelsen. Forslaget er nærmere behandlet i punkt 4.1.5.

Til § 2-1

Det foreslås et nytt tredje ledd hvor oppbevaringstiden for stiftelsesdokumentet fremgår.

Til § 2-8

Det foreslås å endre begrepet «undertegne» til «signere» i første ledd, for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 2-9

Forslaget til endringer er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 2-13

Forslaget til endring av bestemmelsens tredje ledd tilsvarer forslag til aksjeloven § 2-13 tredje ledd. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 2-18

Det foreslås å endre begrepet «undertegnet» til «signert» i første ledd, for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Endringsforslaget i annet ledd femte punktum tilsvarer forslaget til endring av aksjeloven § 2-18 annet ledd femte punktum. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 2-19

Endringsforslaget i første ledd første punktum tilsvarer forslaget til endring av aksjeloven § 2-19 første ledd første punktum. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 4-25

Forslaget til endring av bestemmelsens tredje ledd tilsvarer forslag til aksjeloven § 4-25 tredje ledd. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 5-2

Forslaget til annet ledd første og annet punktum tilsvarer forslaget til aksjeloven § 5-2 annet ledd første og annet punktum. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 5-16

Det foreslås i tredje ledd første punktum å endre begrepet «undertegnes» til «signeres». Endringen er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Det foreslås å innta et krav i annet punktum om at protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Dette er en lovfesting av gjeldende rett.

Til § 6-29

Forslaget til endringer i tredje ledd er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Det foreslås et nytt fjerde ledd om at protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Dette er en lovfesting av gjeldende rett.

Til § 10-9

Endringen av annet ledd fjerde punktum tilsvarer forslaget til endring av aksjeloven § 10-9 annet ledd fjerde punktum. Det vises til merknaden til denne bestemmelsen.

Til § 13-3

Forslaget til endringer i første og fjerde ledd er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 13-18

I fjerde ledd foreslås det å endre tidspunktet for friststart for oppbevaringstiden ved fusjon. Tidspunktet foreslås satt til regnskapsårets slutt det året fusjonen registreres. For å synliggjøre at oppbevaring skal skje i tråd med kravene i § 1-6, er det inntatt en henvisning til denne bestemmelsen. Det foreslås å endre begrepet «bøker» til «selskapsdokumentasjon». Forslaget er en ren språklig endring, og innebærer ikke noen realitetsendring med hensyn til hvilke dokumenter som omfattes av oppbevaringsplikten.

Det foreslås å skille ut regelen om oppbevaringsplikt for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale i nytt femte ledd. Det overtakende selskapet har ansvaret for å oppbevare slikt materiale. De særskilte kravene i § 13-18 fjerde ledd om oppbevaringstid og oppbevaringsmåte for regnskapsmateriale foreslås opphevet. Endringene innebærer at krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, herunder oppbevaringstid og oppbevaringsmåte, vil følge av bokføringsloven. Se punkt 4.1.5.6 og 4.1.5.7.

Endringene vil også gjelde ved fisjon. Se forslag til endring av § 14-8.

Til § 13-26

Det foreslås å endre begrepet «undertegnes» til «signeres» i første ledd annet punktum for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 14-4

Det foreslås å endre begrepet «undertegne» til «signere» i første ledd første punktum. Endringen er ment å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 14-5

Det foreslås å endre begrepet «undertegningen» til «signeringen» for å gjøre bestemmelsen teknologinøytral.

Til § 14-8

I første ledd første punktum foreslås det tilføyd en henvisning til nytt femte ledd i § 13-18, slik at oppbevaringsplikten for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale fortsatt gjelder ved fisjon.

Til § 16-10

I tredje ledd foreslås det å endre tidspunktet for friststart for oppbevaringstiden ved oppløsning. Tidspunktet foreslås satt til regnskapsårets slutt det året selskapet er endelig oppløst. For å synliggjøre at oppbevaringen skal skje i tråd med kravene i § 1-6, er det inntatt en henvisning til denne bestemmelsen. Det foreslås å endre begrepet «bøker» til «selskapsdokumentasjon». Forslaget er en ren språklig endring, og innebærer ikke noen realitetsendring med hensyn til hvilke dokumenter som omfattes av oppbevaringsplikten.

Det foreslås å skille ut regelen om oppbevaringsplikt for oppbevaringspliktig regnskapsmateriale i nytt fjerde ledd. Avviklingsstyret har ansvaret for å oppbevare slikt materiale. De særskilte kravene i § 16-10 tredje ledd om oppbevaringstid og oppbevaringsmåte for regnskapsmateriale foreslås opphevet. Endringene innebærer at krav til oppbevaring av regnskapsmateriale, herunder oppbevaringstid og oppbevaringsmåte, vil følge av bokføringsloven. Se punkt 4.1.5.6 og 4.1.5.7.

10.3 Endringer i foretaksregisterloven

Til § 4-4

Endringen av bokstav e første punktum er en konsekvens av forslaget til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd og 10-9 annet ledd om at også advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger. Forslaget klargjør at når en advokat eller autorisert regnskapsfører i medhold av aksjelovgivningen har bekreftet aksjeinnskuddet, så er det denne bekreftelsen som skal vedlegges registermeldingen til Foretaksregisteret.

Det foreslås også å ta inn et nytt annet punktum i bokstavh. Endringen innebærer at det ikke lenger er nødvendig å vedlegge revisorerklæring ved melding til Foretaksregisteret om kapitalnedsettelse til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte etter aksjeloven § 12-1 første ledd annet punktum nr. 1, jf. § 12-5 første ledd.

Kravet til revisorerklæring vil fortsatt gjelde ved melding til Foretaksregisteret om tilsvarende beslutning om kapitalnedsettelse som er truffet i medhold av andre lover enn aksjeloven.

10.4 Endringer i revisorloven

Til § 2-1

Endringene i tredje ledd er en konsekvens av forslaget om å oppheve kravet til styrefullmakt for å beslutte fravalg av revisjon etter aksjeloven § 7-6. De er også en konsekvens av forslaget om å endre beslutningsmåten for fravalg av revisjon ved stiftelsen fra en fravalgsordning til en tilvalgsordning. Se forslaget til endringer i aksjeloven § 7-6 femte ledd.

Endringen i femte ledd er en konsekvens av forslaget om at aksjeselskap som er morselskap kan beslutte fravalg av revisjon, jf. forslag til aksjeloven § 7-6 første ledd nytt annet punktum. Revisjonsplikt vil foreligge dersom vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven § 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er oppfylt.

Til dokumentets forside