Prop. 112 L (2016–2017)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Til innholdsfortegnelse

3 Evaluering av tidligere endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Stortinget vedtok i lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) mange endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. I tillegg vedtok Stortinget lov 14. juni 2013 nr. 41 om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.). Begge lovene trådte i kraft 1. juli 2013. I innstillingen som lå til grunn for førstnevnte lovvedtak, Innst. 347 L (2012–2013), uttalte justiskomiteen:

«Komiteen viser til at forslagene i proposisjonen er omfattende og til dels tekniske. Det vil raskt vise seg om reglene har fått en utforming som faktisk forenkler hverdagen for bedriftene. Komiteen finner det derfor naturlig at endringene blir evaluert etter noen tid. Komiteen ber derfor regjeringen om å innhente synspunkter fra næringslivet og gjennomføre en slik evaluering senest etter regnskapsåret 2015.»

Aksjelovutvalget ble i mandatet derfor bedt om å vurdere om disse endringene hadde hatt den forventede effekten, samt foreslå eventuelle endringer.

Utvalget skriver i NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping punkt 4.1 at «endringer som har blitt tatt i bruk i større omfang, har vært etterspurt og stort sett gitt en mer smidig aksjelov.» Utvalget skriver at endringene ble innført for kort tid siden, og at det per september 2016 ikke foreligger tilstrekkelig informasjon, for eksempel rettsavgjørelser og statistikk, til å gi et fullstendig bilde av alle positive og negative konsekvenser av endringene.

Lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2013 behandles hovedsakelig i utredningen punkt 4. Utvalget har ikke foretatt en samlet gjennomgang av endringene, men vurderingen av endringene fremkommer i tilknytning til de øvrige forslagene i utredningen. Utvalget er i det vesentlige positiv til endringene som trådte i kraft 1. juli 2013, og foreslår derfor at de fleste endringene opprettholdes.

Utvalget ble i mandatet eksplisitt bedt om å vurdere om aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 burde endres eller oppheves. Departementet viser til kapittel 12 i utredningen. Utvalgets forslag til endring er under vurdering, og departementet vil komme tilbake med forslag til endringer.

Departementet har satt i gang en egen vurdering av aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 om kreditt og sikkerhetsstillelse. Utvalget har derfor ikke evaluert endringene i disse bestemmelsene.

Høringsinstansene som har uttalt seg om evalueringen av endringene er positive og foreslår ikke reversering av disse.

Brækhus Dege Advokatfirma DA uttaler at de har meget gode erfaringer med endringene, og peker særlig på reduksjonen av minstekravet til aksjekapital og til at stiftelsesutgiftene kan dekkes av aksjekapitalen. I tillegg fremhever de at innføring av muligheten til fravalg av revisjon har vært svært vellykket.

Finans Norge fremholder at de gjennomgående deler utvalgets vurderinger om at lovendringene fra 2013 bør videreføres. Etter deres erfaring har endringene vært etterspurt og ført til flere nyetableringer.

Finanstilsynet deler utvalgets syn om at endringene har hatt ønsket effekt.

Departementet mener endringene som trådte i kraft 1. juli 2013 bør videreføres. Dette er basert på utvalgets evalueringer, tilbakemeldinger fra næringslivet og andre berørte aktører, samt egne erfaringer. Departementet kan på nåværende tidspunkt ikke se at det er holdepunkter for at endringene har hatt nevneverdige uønskede effekter. Departementet understreker at det er kort tid siden endringene trådte i kraft og at vurderingene er basert på et begrenset erfaringsgrunnlag. Det er derfor for tidlig å konkludere endelig i spørsmålet om endringene har hatt og vil fortsette å ha forventet effekt.

Departementet vil, basert på innspill og erfaringer mv., løpende vurdere hensiktsmessigheten av reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Til dokumentets forside