Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale

i form av brevveksling mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

A. Brev fra Den europeiske union

Herr …

Jeg har den ære å vise til forhandlingene mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om bilateral handel med landbruksvarer, som ble avsluttet 5. april 2017.

Det ble gjennomført en ny runde med forhandlinger om handel med landbruksvarer mellom Europakommisjonen og den norske regjering i henhold til artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), med sikte på å fremme en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer mellom Den europeiske union og Norge (partene), på preferansebasis og på gjensidig fordelaktig basis. Forhandlingene foregikk i ordnede former, der det ble tatt behørig hensyn til utviklingen i partenes landbrukspolitikk og andre forhold, herunder utviklingen i den bilaterale handelen, i tillegg til handelsvilkår med andre internasjonale handelspartnere.

Jeg kan hermed bekrefte at resultatene av forhandlingene ble som følger:

 • 1. Norge forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg I, med opprinnelse i Den europeiske union.

 • 2. Norge forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg II, med opprinnelse i Den europeiske union.

 • 3. Den europeiske union forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg III, med opprinnelse i Norge.

 • 4. Den europeiske union forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg IV, med opprinnelse i Norge.

 • 5. Tollkodene oppført i vedlegg I til IV viser til gjeldende koder for partene per 1. januar 2017.

 • 6. De gjeldende tollkvotene inn til Norge på 600 tonn svinekjøtt, 800 tonn fjørfekjøtt og 900 tonn storfekjøtt, som fastsatt i vedlegg II til avtalen i form av brevveksling undertegnet 15. april 2011, vil ikke bli berørt av gjennomføringen av en eventuell framtidig WTO-avtale om landbruk. Punkt 7 i avtalen i form av brevveksling av 15. april 2011 skal derfor oppheves.

 • 7. Med hensyn til økningen av kvoten for ost og ostemasse på 1 200 tonn inn til Norge er partene enige om at den skal fordeles ved auksjon av 700 tonn og lisensiering av 500 tonn.

 • 8. Partene vil fortsette arbeidet med å konsolidere alle bilaterale innrømmelser (både eksisterende innrømmelser og innrømmelser som er fastsatt i denne brevveksling) i en ny brevveksling, som skal erstatte bestående bilaterale landbruksavtaler.

 • 9. Opprinnelsesreglene som skal benyttes ved gjennomføringen av innrømmelsene nevnt i vedlegg I til IV, er oppført i vedlegg IV til brevvekslingen av 2. mai 1992. Imidlertid skal vedlegg II til protokoll 4 til EØS-avtalen anvendes i stedet for tillegget til vedlegg IV til brevvekslingen av 2. mai 1992.

 • 10. Partene skal sikre at innrømmelsene de gir hverandre, ikke undergraves.

 • 11. Partene er enige om å sikre at tollkvotene forvaltes på en slik måte at importen kan foregå på regelmessig basis, og at de avtalte kvanta reelt kan importeres.

 • 12. Partene er enige om regelmessig å utveksle informasjon om varer det handles med, forvaltning av tollkvoter, prisnoteringer og all annen nyttig informasjon om sine respektive hjemmemarkeder og om gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene.

 • 13. Dersom en av partene anmoder om det, skal det holdes konsultasjoner om ethvert spørsmål som gjelder gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene. Dersom det oppstår vanskeligheter i gjennomføringen av disse resultatene, skal det holdes konsultasjoner så snart som mulig, med sikte på å få vedtatt egnede korrigerende tiltak.

 • 14. Partene stadfester at de, i samsvar med artikkel 19 i EØS-avtalen, vil fortsette å arbeide for å oppnå en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer. Partene er i den forbindelse enige om at det om to års tid skal foretas en ny gjennomgang av vilkårene for handelen med landbruksvarer med sikte på å vurdere mulige innrømmelser.

 • 15. Dersom EU utvides ytterligere, skal partene evaluere konsekvensene for den bilaterale handelen, med sikte på å tilpasse de bilaterale preferansene slik at eksisterende preferansehandel mellom Norge og tiltredelseslandene kan videreføres.

Denne avtale i form av brevveksling skal tre i kraft på den første dag i den tredje måned etter at det siste godkjenningsdokumentet er deponert.

Jeg har den ære å bekrefte at Den europeiske union er enig i innholdet i dette brevet.

Jeg ville være takknemlig om De kunne bekrefte at Deres regjering er enig i ovenstående.

Motta forsikringen om min høyeste aktelse.

Utferdiget i Oslo.

For Den europeiske union

B. Brev fra Kongeriket Norge

Herr …

Jeg har den ære å bekrefte mottakelsen av Deres brev av … 2017, som har følgende ordlyd:

«Jeg har den ære å vise til forhandlingene mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om bilateral handel med landbruksvarer, som ble avsluttet 5. april 2017.

Det ble gjennomført en ny runde med forhandlinger om handel med landbruksvarer mellom Europakommisjonen og den norske regjering i henhold til artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), med sikte på å fremme en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer mellom Den europeiske union og Norge (partene), på preferansebasis og på gjensidig fordelaktig basis. Forhandlingene foregikk i ordnede former, der det ble tatt behørig hensyn til utviklingen i partenes landbrukspolitikk og andre forhold, herunder utviklingen i den bilaterale handelen, i tillegg til handelsvilkår med andre internasjonale handelspartnere.

Jeg kan hermed bekrefte at resultatene av forhandlingene ble som følger:

 • 1. Norge forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg I, med opprinnelse i Den europeiske union.

 • 2. Norge forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg II, med opprinnelse i Den europeiske union.

 • 3. Den europeiske union forplikter seg til å innrømme tollfri adgang for varene som er oppført i vedlegg III, med opprinnelse i Norge.

 • 4. Den europeiske union forplikter seg til å opprette tollkvoter for varene som er oppført i vedlegg IV, med opprinnelse i Norge.

 • 5. Tollkodene oppført i vedlegg I til IV viser til gjeldende koder for partene per 1. januar 2017.

 • 6. De gjeldende tollkvotene inn til Norge på 600 tonn svinekjøtt, 800 tonn fjørfekjøtt og 900 tonn storfekjøtt, som fastsatt i vedlegg II til avtalen i form av brevveksling undertegnet 15. april 2011, vil ikke bli berørt av gjennomføringen av en eventuell framtidig WTO-avtale om landbruk. Punkt 7 i avtalen i form av brevveksling av 15. april 2011 skal derfor oppheves.

 • 7. Med hensyn til økningen av kvoten for ost og ostemasse på 1 200 tonn inn til Norge er partene enige om at den skal fordeles ved auksjon av 700 tonn og lisensiering av 500 tonn.

 • 8. Partene vil fortsette arbeidet med å konsolidere alle bilaterale innrømmelser (både eksisterende innrømmelser og innrømmelser som er fastsatt i denne brevveksling) i en ny brevveksling, som skal erstatte bestående bilaterale landbruksavtaler.

 • 9. Opprinnelsesreglene som skal benyttes ved gjennomføringen av innrømmelsene nevnt i vedlegg I til IV, er oppført i vedlegg IV til brevvekslingen av 2. mai 1992. Imidlertid skal vedlegg II til protokoll 4 til EØS-avtalen anvendes i stedet for tillegget til vedlegg IV til brevvekslingen av 2. mai 1992.

 • 10. Partene skal sikre at innrømmelsene de gir hverandre, ikke undergraves.

 • 11. Partene er enige om å sikre at tollkvotene forvaltes på en slik måte at importen kan foregå på regelmessig basis, og at de avtalte kvanta reelt kan importeres.

 • 12. Partene er enige om regelmessig å utveksle informasjon om varer det handles med, forvaltning av tollkvoter, prisnoteringer og all annen nyttig informasjon om sine respektive hjemmemarkeder og om gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene.

 • 13. Dersom en av partene anmoder om det, skal det holdes konsultasjoner om ethvert spørsmål som gjelder gjennomføringen av resultatene av disse forhandlingene. Dersom det oppstår vanskeligheter i gjennomføringen av disse resultatene, skal det holdes konsultasjoner så snart som mulig, med sikte på å få vedtatt egnede korrigerende tiltak.

 • 14. Partene stadfester at de, i samsvar med artikkel 19 i EØS-avtalen, vil fortsette å arbeide for å oppnå en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer. Partene er i den forbindelse enige om at det om to års tid skal foretas en ny gjennomgang av vilkårene for handelen med landbruksvarer med sikte på å vurdere mulige innrømmelser.

 • 15. Dersom EU utvides ytterligere, skal partene evaluere konsekvensene for den bilaterale handelen, med sikte på å tilpasse de bilaterale preferansene slik at eksisterende preferansehandel mellom Norge og tiltredelseslandene kan videreføres.

Denne avtale i form av brevveksling skal tre i kraft på den første dag i den tredje måned etter at det siste godkjenningsdokumentet er deponert.»

Jeg har den ære å bekrefte at Kongeriket Norge er enig i innholdet i Deres brev.

Motta forsikringen om min høyeste aktelse.

Utferdiget i Oslo.

For Kongeriket Norge

Vedlegg I

Tollfri adgang ved innførsel til Norge av varer med opprinnelse i Den europeiske union

Norsk tolltariff

Vareslag

01.01.2100

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende; hester; til avl

01.01.2902

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende; hester, andre; av vekt under 133 kg

01.01.2908

Hester, esler, muldyr og mulesler, levende; hester, andre; ellers

02.07.4300

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst; fettlever, fersk eller kjølt

02.07.5300

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst; av gjess; fettlever, fersk eller kjølt

05.06.9010

Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler; ellers; til dyrefôr

05.11.9911

Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde, ellers; blodpulver (utjenlig til menneskeføde); til dyrefôr

05.11.9930

Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde; andre; ellers; kjøtt og blod; til dyrefôr

05.11.9980

Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde; andre; ellers; andre; til dyrefôr

06.02.1021

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium; stiklinger uten rot og podekvister; stiklinger til bruk i gartnerier eller planteskoler, unntatt av grønne planter i tiden 15. desember–30. april; begonia (alle arter), betlehemsklokke (Campanula isophylla), julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima), tåre (Fuchsia), hibisk (Hibiscus), kalanchoe og hengepetunia (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium; stiklinger uten rot og podekvister; stiklinger til bruk i gartnerier eller planteskoler, unntatt av grønne planter i tiden 15. desember–30. april; pelargonium

06.02.9032

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium; andre, med klump av jord eller annet vekstmedium; andre potteplanter eller utplantingsplanter, herunder frukt- og grønnsakplanter til pryd; grønne potteplanter i tiden 1. mai–14. desember; asplenium, kongebegonia (Begonia x rex-cultorum), renner (Chlorophytum), japanbeinved (Euonymus japanicus), japanfatsia (Fatsia japonica, Aralia sieboldii), gummifiken (Ficus elastica), monstera, treklatrer (Philodendron scandens), stuebusk (Radermachera, Stereospermum), syngonium, fatsiaeføy (X-Fatshedera), også i samplantinger

ex 07.08.20091

Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte; bønner (Vignaspp., Phaseolusspp.); unntatt brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner.

07.09.9930

Andre grønnsaker, friske eller kjølte; andre; andre; sukkermais; til dyrefôr

ex 07.10.22091

Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste; belgfrukter, med eller uten belg; bønner (Vignaspp., Phaseolusspp.); unntatt brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner.

07.11.5100

Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand; sopper og trøfler; sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)

07.11.5900

Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand; sopper og trøfler; ellers

07.14.3009

Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg; Jamsrøtter (Dioscorea spp.) ikke til dyrefôr

ex07.14.40001

Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg; Taroer (Colocasia spp.)

07.14.5009

Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg; Yautia (Xanthosoma spp.) ikke til dyrefôr

08.11.2011

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; bjørnebær, morbær eller loganbær

08.11.2012

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; hvit og rød rips

08.11.2013

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; stikkelsbær

08.11.2092

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; ellers; bjørnebær, morbær eller loganbær

08.11.2094

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; ellers; hvit og rød rips

08.11.2095

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; ellers; stikkelsbær

08.12.1000

Frukter og nøtter, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand; kirsebær og moreller

10.08.5000

Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn; quinoa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Gluten av hvete, også tørket; til dyrefôr

12.12.2910

Johannesbrød, alger (herunder tang og tare), sukkerbeter og sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte; fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter av varieteten Cichorium intybus sativum) av det slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; alger (herunder tang og tare); ellers; til dyrefôr

17.02.2010

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell; lønnesukker og lønnesirup; til dyrefôr

20.08.9300

Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 20.08.1900; tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea)

20.09.8100

Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; ublandet saft av andre frukter eller grønnsaker; tranebær- eller tyttebærsaft (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea)

ex 20.09.8999

Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; ublandet saft av andre frukter eller grønnsaker; ellers; andre; blåbærsaft eller blåbærkonsentrat

22.06

Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin, mjød, sake); blandinger av gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

23.03.1012

Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier, også i form av pelleter; reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer; til dyrefôr; av poteter

1 Disse produktene innføres tollfritt. Norge forbeholder seg imidlertid retten til å innføre toll dersom produktene importeres til dyrefôr.

Vedlegg II

Tollkvoter ved innførsel til Norge av varer med opprinnelse i Den europeiske union

Norsk tolltariff

Vareslag

Samlede tollkvoter (årlig kvantum i tonn)

Tilleggskvoter1

Tollsatser innenfor kvoten (NOK/kg)

Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt

2500

1600

0

02.01.1000

Hele eller halve skrotter

02.01.2001

Kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig («Compensated quarters»)

02.01.2002

Andre kvarte skrotter, forparter

02.01.2003

Andre kvarte skrotter, bakparter

02.01.2004

Såkalte «pistoler»

Kjøtt av storfe, fryst

02.02.1000

Hele eller halve skrotter

02.02.2001

Kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig («Compensated quarters»)

02.02.2002

Andre kvarte skrotter, forparter

02.02.2003

Andre kvarte skrotter, bakparter

02.02.2004

Såkalte «pistoler»

Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst

3002

3002

15

02.03.1904

Sideflesk stykker derav (herunder ribbe), ikke utbeinet

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører inn under kode 01.05, ferskt, kjølt eller fryst

950

150

0

02.07.1100

av høns av arten Gallus domesticus; ikke oppdelt, ferskt eller kjølt

02.07.1200

ikke oppdelt, fryst

02.07.2400

av kalkuner; ikke oppdelt, ferskt eller kjølt

02.07.2500

ikke oppdelt, fryst

02.07.4401

av ender, ferskt eller kjølt; bryst og stykker derav

200

100

30

Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall

6003

2003

0

02.10.1101

kjøtt av svin; skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet; som inneholder minst 15 vektprosent bein

02.10.1109

ellers (mindre enn 15 vektprosent bein)

02.10.1900

annet (unntatt skinke, bog og stykker derav eller sideflesk og stykker derav, ikke utbeinet)

04.06

Ost og ostemasse

8400

1200

0

Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium

NOK 20 millioner

NOK 12 millioner

0

ex 06.02.90434 06.02.9044

andre: potteplanter eller utplantingsplanter, i blomst;

06.02.9031

Grønne potteplanter i tiden 1. mai–14. desember5

NOK 7 millioner

NOK 3 millioner

0

Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt

5006

1006

0

07.05.1112

Isbergsalat; i tiden 1. mars–31. mai: hel

07.05.1119

ellers

Mais

15000

5000

0

10.05.9010

til dyrefôr

16.01.0000

Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse produkter

600

200

0

1 I perioden 01.01–31.12 og eventuelt pro rata i løpet av det året avtalen trer i kraft, om nødvendig. Tilleggskvoter skal tilføyes til gjeldende kvoter fremforhandlet i tidligere avtaler mellom EU og Norge.

2 I perioden 01.12–31.12.

3 Mengden er angitt for innførsel av ikke utbeinede skinker. En omregningsfaktor på 1,15 brukes ved innførsel av utbeinede skinker.

4 Unntak for følgende planter: margerit (Argyranthemum frutescens), krysantemum (Chrysanthemum frutescens, Chrysanthemum x morifolium, Dendranthema x grandiflora) hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior), betlehemsklokke (Campanula), julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima), hawaiirose (Hibiscus), (Kalanchoe), pelargonium, primula og saintpaulia

5 Følgende planter inngår: kroton (Condiaeum, Croton), dieffenbachia, gullranke (Epipremnum, Scindapsus aureum), eføy (Hedera), sverdbregne (Nephrolepis), fredspeperomia (Peperomia obtusifolia), myntpeperomia (Peperomia rotundifolia), paraplytre (Schefflera), husfred (Soleirolia, Helxine), også i samplantinger

6 Sluttbrukervilkår: Bearbeidingsindustrien

Vedlegg III

Tollfri adgang ved innførsel til Den europeiske union av varer med opprinnelse i Norge

KN-koder

Vareslag

0101 21 00

Hester, levende, renrasede avlsdyr

ex 0101 29 10

Hester, levende, unntatt renrasede avlsdyr, med vekt under 133 kg, til slakting

ex 0101 29 90

Hester, levende, unntatt renrasede avlsdyr, med vekt under 133 kg, unntatt til slakting

ex 0101 29 10

Hester, levende, unntatt renrasede avlsdyr, med vekt 133 kg eller derover, til slakting

ex 0101 29 90

Hester, levende, unntatt renrasede avlsdyr, med vekt 133 kg eller derover, unntatt til slakting

0207 43 00

Fettlever av ender, fersk eller kjølt

0207 53 00

Fettlever av gjess, fersk eller kjølt

ex 0506 90 00

Bein og hornkjegler og pulver og avfall derav, ubearbeidet, avfettet, befridd for gelatin eller enkelt bearbeidet (unntatt brusk og hornkjegler behandlet med syre og tilskåret), til dyrefôr

ex 0511 99 85

Blodpulver til dyrefôr, utjenlig til menneskeføde

ex 0511 99 85

Kjøtt og blod til dyrefôr, utjenlig til menneskeføde

ex 0511 99 85

Andre animalske produkter til dyrefôr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, utjenlig til menneskeføde (unntatt produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, døde dyr som hører inn under kapittel 3; blod, kjøtt, naturlige svamper av animalsk opprinnelse, sæd fra storfe)

ex 0602 10 90

Stiklinger uten rot av alle arter av Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe og hengepetunia (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) til bruk i gartnerier eller planteskoler [unntatt av grønne planter i tiden 15. desember-30. april]

ex 0602 10 90

Stiklinger uten rot av pelargonium til bruk i gartnerier eller planteskoler [unntatt av grønne planter i tiden 15. desember–30. april]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium og X Fatshedera som grønne potteplanter i tiden 1. mai-14. desember.

ex 0708 20 00

Bønner (Vignaspp., Phaseolusspp.) med eller uten belg, friske eller kjølte, unntatt brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner

ex 0709 99 60

Sukkermais til dyrefôr, frisk eller kjølt

ex 0710 22 00

Bønner (Vignaspp., Phaseolusspp.), også dampkokte eller kokte i vann, fryste, unntatt brekkbønner, asparges, voksbønner og snittebønner

0711 51 00

Sopp av slekten Agaricus (sjampinjonger) midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende stand

0711 59 00

Sopp (unntatt av slekten Agaricus) og trøfler, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende stand

ex 0714 30 00

Jamsrøtter (Dioscoreaspp.) ikke til dyrefôr, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter

ex 0714 40 00

Taroer (Colocasiaspp.) ikke til dyrefôr, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter

ex 0714 50 00

Yautia (Xanthosomaspp.) ikke til dyrefôr, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter

ex 0811 20 11

Bjørnebær, morbær eller loganbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold over 13 vektprosent

ex 0811 20 19

Bjørnebær, morbær eller loganbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på høyst 13 vektprosent

ex 0811 20 11

Hvit og rød rips, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold over 13 vektprosent

ex 0811 20 19

Hvit og rød rips, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på høyst 13 vektprosent

ex 0811 20 11

Stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold over 13 vektprosent

ex 0811 20 19

Stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et sukkerinnhold på høyst 13 vektprosent

0811 20 59

Bjørnebær og morbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

ex 0811 20 90

Loganbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

0811 20 51

Rød rips, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

ex 0811 20 90

Hvit rips, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

ex 0811 20 90

Stikkelsbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

0812 10 00

Kirsebær og moreller, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende stand

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Gluten av hvete, også tørket, til dyrefôr

ex 1212 29 00

Alger (herunder tang og tare) til dyrefôr, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte

ex 1702 20 10

Lønnesukker i fast form, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer, til dyrefôr

ex 1702 20 90

Lønnesukker (unntatt i fast form, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer) og lønnesirup, til dyrefôr

2008 93

Tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol

2009 81

Tranebær- eller tyttebærsaft (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

ex 2009 89

Blåbærsaft eller -konsentrat, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff

22.06

Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin, mjød, sake); blandinger av gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

ex 2303 10 90

Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer fra poteter, til dyrefôr

23.02.50

Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter

av belgfrukter

ex 2309 90 31

Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr, som ikke inneholder stivelse eller høyst 10 vektprosent stivelse, som ikke inneholder melkeprodukter eller under 10 vektprosent melkeprodukter, unntatt hunde- eller kattemat i pakninger for detaljsalg, og unntatt fiskefôr

Vedlegg IV

Tollkvoter ved innførsel til Den europeiske union av varer med opprinnelse i Norge

KN-koder

Vareslag

Samlede tollkvoter (årlig kvantum i tonn)

Tilleggskvoter1

Tollsatser innenfor kvoten (EUR/kg)

0207 14 30

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst:

av høns av arten Gallus domesticus

oppdelt, ikke utbeinet, fryst

hele vinger, også uten vingespisser

550

550

0

0207 14 70

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst:

av høns av arten Gallus domesticus

andre stykker derav, ikke utbeinet, fryst

150

150

0

0204

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst

500

0

0

0210

Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall

0404 10

Myse, også konsentrert, eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

1250

1250

0

0404 10 02

Myse og modifisert myse, som pulver, granulat eller annen fast form, uten tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med et proteininnhold «nitrogeninnhold x 6,38» på <= 15 vektprosent og et fettinnhold på <= 1,5 vektprosent

3150

3150

0

0603 19 70

Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte, unntatt gladiol (gladiolus), soleie (ranunculus) eller av slektene protea, banksia, leucadendron, brunia eller forsythia

500 000

EUR

EUR 500 000

0

16 02

Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod

300

300

0

2005 20 20

Tynne skiver av poteter, frityrstekte eller bakte, også saltet eller smaksatt, i lufttett lukket emballasje, tjenlig til direkte forbruk

350

150

0

2309 90 96

Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr; andre

200

200

0

3502 20

Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater:

– melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner

500

500

0

1 I perioden 01.01–31.12 og eventuelt pro rata i løpet av året avtalen trer i kraft, om nødvendig. Tilleggskvoter skal tilføyes til gjeldende kvoter fremforhandlet i tidligere avtaler mellom EU og Norge.