Prop. 115 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Landbruks- og matdepartementet tilrår at Norge inngår en avtale i henhold til artikkel 19 i EØS-avtalen om handel med landbruksvarer. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.