Prop. 116 L (2019–2020)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Stortinget fattet følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 53 LS (2019–2020):

Vedtak nr. 395, 16. mars 2020

«Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6 G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.»

Kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er en helt ny stønad. Den skal forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og vil anvendes i sammenheng med andre ordninger som er regulert i folketrygdloven. Det er imidlertid ikke hjemmelsgrunnlag i folketrygdloven for å kunne gi forskrift om denne ordningen. Stortinget ba om at ordningen kom på plass raskt. Det er også avgjørende for effekten av tiltaket at målgruppen får kompensasjonen så raskt som mulig, slik at de i minst mulig grad må belaste de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen med søknader om økonomisk sosialhjelp. Derfor var det nødvendig å hjemle ytelsen i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 mv. (koronaloven) § 2.

Koronaloven åpner for å fastsette forskrifter om forsvarlige og effektive tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av covid-19 og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Stortingets vedtak ble derfor fulgt opp gjennom midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 735 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, fastsatt med hjemmel i koronaloven. I tråd med gjeldende prosedyrer for fastsetting av forskrifter med hjemmel i koronaloven, ble forskriften oversendt Stortinget 8. april, og trådte i kraft 9. april.

Som følge av at utbruddet av covid-19 krever rask handling, samt at Stortinget ønsket at ordningen som ble skissert i anmodningsvedtaket skulle tre i kraft umiddelbart, var forslaget til forskrift ikke på alminnelig høring. Det vises til forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a) og utredningsinstruksen punkt 3-3.

Ved en feil ble det ikke gitt hjemmel for automatisert saksbehandling for disse sakene da forskriften ble vedtatt 8. april. Det var videre behov for å ta inn en bestemmelse om at kompensasjonsytelsen ga opptjening til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14. I tillegg var det behov for justeringer i bestemmelsen om utmåling av ytelsen, slik at det ved beregningen av ytelse til selvstendig næringsdrivende tas utgangspunkt bare i inntekt for 2019, og ikke inntekt fra 2017 og 2018. Begrunnelsen for endringen, var at inntektsopplysningene Arbeids- og velferdsetaten mottar fra Skatteetaten for denne gruppen ikke er tilstrekkelig spesifisert til at de uten videre kan legges til grunn for en automatisert løsning. Uten nærmere vurdering, ville bruk av Skatteetatens inntektsopplysninger fra 2017 og 2018 som grunnlag for beregningen i en automatisert løsning gi en stor feilmargin. Man så også at inntektsopplysningene for 2019 ville gi et mer riktig grunnlag for å beregne inntektstapet, fordi inntekten for 2019 må antas å være mer representativ for det som var normalinntekten i forkant av pandemien enn inntekt for tidligere år. Med inntekt for 2019 blir beregningsperioden tilnærmet lik som for frilansere på samme ordning, der det bare benyttes oppdragsinntekter innenfor de siste 12 månedene. Tilsvarende benyttes gjennomsnitt for de siste 12 måneder ved beregning av arbeidsinntekt som kommer til fratrekk i kompensasjonsgrunnlaget. Det er mest hensiktsmessig at denne perioden er den samme som perioden for beregning av kompensasjonsgrunnlaget. Endringene ble tatt inn ved endringsforskrift vedtatt 24. april 2020. Endringsforskriften ble iht. retningslinjene for bruk av koronaloven sendt Stortinget den 24. april 2020, og trådte i kraft 25. april 2020.

Koronaloven trådte i kraft 27. mars 2020. Det fulgte av koronaloven § 7 at «loven trer i kraft straks, og oppheves én måned etter ikrafttredelsen». Ved Stortingets behandling av Prop. 76 L (2019–2020), jf. Innst. 240 L (2019–2020) og lovvedtak 80 (2019–2020) ble lovens varighet forlenget med én måned, til 27. mai 2020. Det fremgår av lovforslaget (Prop. 76 L) at Justisdepartementet ikke ser for seg en forlengelse utover dette. Når loven opphører, opphører dermed også forskriftene gitt etter loven. Det vil være behov for den særskilte ytelsen til selvstendig næringsdrivende og frilansere også etter 27. mai 2020. Den gjeldende ordningen må derfor hjemles på annen måte.

Folketrygdloven deler de ulike stønadstypene etter hvilken risiko de er ment å dekke, som fødsel, sykdom, alder, arbeidsløshet mv. Kompensasjonsytelsen er en ren inntektssikringsordning, og er ikke knyttet til en bestemt risiko. Den vil dermed ikke passe inn i folketrygdlovens system. I tillegg er ytelsen kun ment å skulle være en midlertidig stønadsordning, hvor det bl.a. ikke skal stilles krav om medlemskap i folketrygden for å få rett til ytelsen. Departementet vurderer det derfor ikke som hensiktsmessig at stønaden legges inn i folketrygdloven.

Det er lagt til grunn at innholdet i forskrifter som nå har hjemmel i koronaloven, som hovedregel bør videreføres i lov. Departementet foreslår derfor at den midlertidige ytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere reguleres i en slik midlertidig lov. Det legges opp til at den nye loven trer i kraft straks.

Det vil være mulig å motta to livsoppholdsytelser samtidig dersom de dekker to ulike inntektstap. En person som både har vært arbeidstaker og næringsdrivende, og som både har et inntektstap fra sin næringsvirksomhet samtidig som han eller hun blir arbeidsledig eller permittert fra sitt arbeidsforhold, vil dermed samtidig kunne motta kompensasjonsytelse i kombinasjon med dagpenger. Når det kan gis to livsoppholdsytelser samtidig, vil det ved samtidig arbeid, kunne oppstå situasjoner der begge ytelsene vil avkortes på grunnlag av samme arbeid. Gitt Stortingets forutsetning om at kompensasjonsordningen til næringsdrivende og frilansere skulle settes i verk så raskt som mulig etter 16. mars 2020, har det ikke vært mulig å få til en løsning for å unngå en slik dobbelavkortning for de som får innvilget to livsoppholdsytelser for samme tidsperiode. Det antas at dette vil gjelde et svært begrenset antall tilfeller.