Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 116 L (2019–2020)

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

4 Opptjening av rett til ytelser etter folketrygdloven

Det framgår av midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 753 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 § 7 andre ledd at ytelsen gir opptjening av rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 (sykepenger), 9 (stønad ved barns og andre nærståendes sykdom) og 14 (ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon). En videreføring av dette når kompensasjonsytelsen reguleres i egen lov, og ikke som forskrift med hjemmel i koronaloven, krever endring i folketrygdloven.

Departementet mener at tidsrom man har mottatt denne midlertidige kompensasjonsytelsen fortsatt bør likestilles med forutgående arbeid hva gjelder opptjeningstid, og på den måten gi rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 8 (sykepenger), 9 (stønad ved barns og andre nærståendes sykdom) og 14 (ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon). Ytelsen skal dekke tapt inntekt på samme måte som dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 gjør for arbeidstakere. Dagpengene gir opptjening til de nevnte ytelsene. Hvis ikke kompensasjonsytelsen skal gi samme rettigheter vil det etter departementets mening bli en uforholdsmessig forskjellsbehandling av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende/frilansere som lider et tap av arbeidsinntekt som følge av statens tiltak mot smitte av covid-19.

En manglende rett til opptjening av disse ytelsene vil få særlige negative konsekvenser for de som mister hele sin inntekt som følge covid-19 tiltakene, dersom vedkommende mens tiltakene gjelder blir alvorlig syk eller får et alvorlig sykt barn.

Til toppen
Til dokumentets forside