Prop. 126 L (2019–2020)

Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Del 2
Omtalesak

5 Verdsettelse av primærbolig i formuesskatten

Primærbolig verdsettes til kun 25 pst. av beregnet omsetningsverdi. Det vil si at verdsettelsesrabatten er 75 pst.

Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021. Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 pst. for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner. Regjeringen ønsker ikke å skjerpe formuesskatten for vanlige boliger.

Med høy verdsettelsesrabatt er primærbolig skattemessig favorisert i formuesskatten. Lavere verdsettelsesrabatt for dyre primærboliger kan bidra til at en mindre del av sparingen går til investeringer i boligformue, slik at sparingen i større grad enn i dag kan anvendes hvor den samfunnsøkonomiske avkastningen er høyere.

Administrative og tekniske grunner tilsier at endringen først gjennomføres fra inntektsåret 2021. Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag i budsjettet for 2021.