Prop. 126 L (2019–2020)

Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) i samsvar med et vedlagt forslag.