Prop. 129 L (2021–2022)

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen at det vedtas en midlertidig lov med en forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å gjeninnføre de midlertidige reglene om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, som i dag følger av midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 150 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 §§ 2 til 4. Reglene regulerer adgangen til å benytte fjernmøter, fjernavhør, delvis skriftlig behandling og rådslagning og avstemning i fjernmøte.

Midlertidige regler som utfyller og supplerer barnevernloven ble først fastsatt i midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 575 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og satt i kraft samme dag. Reglene ble videreført i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 44 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Varigheten til den midlertidige loven ble ved lov 16. oktober 2020 nr. 116 forlenget fra 22. oktober til 1. april 2021 og på nytt til 10. november 2021 ved lov 26. mars 2021 nr. 12. De samme bestemmelsene ble igjen vedtatt i midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 150, som gjelder frem til 1. juli 2022.

Siden smittesituasjonen i tiden fremover er usikker, foreslås det at det vedtas en forskriftshjemmel som vil gi Kongen adgang til å fastsette slike midlertidige regler om fjernmøter, fjernavhør, delvis skriftlig behandling og rådslagning og avstemning i fjernmøte i fylkesnemnda som i dag følger av den midlertidige loven §§ 2 til 4. I motsetning til gjeninnføring av den midlertidige loven, vil midlertidige regler i en forskrift kunne fastsettes og oppheves raskere på bakgrunn av den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen. Den foreslåtte forskriftshjemmelen er begrenset til å kunne gjeninnføre reglene om adgang til fjernmøter, fjernavhør, delvis skriftlig behandling og rådslagning og avstemning i fjernmøte i fylkesnemnda, og bestemmelsene vil bare kunne benyttes dersom det er nødvendig som følge av utbruddet av covid-19. De øvrige delene av den midlertidige loven foreslås ikke omfattet.

Det foreslås at en forskrift fastsatt etter den nye hjemmelen kun skal kunne gjelde for et begrenset tidsrom og ikke lenger enn fire måneder av gangen. Den midlertidige loven foreslås opphevet 1. januar 2024.