Prop. 129 L (2021–2022)

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Barne- og familiedepartementet foreslår i proposisjonen en midlertidig lov med en forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å gjeninnføre de midlertidige reglene om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, som i dag følger av midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 150 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 §§ 2 til 4. Reglene regulerer adgangen til å benytte fjernmøter, fjernavhør, delvis skriftlig behandling og rådslagning og avstemning i fjernmøte. Det foreslås at forskrifter fastsatt etter den foreslåtte hjemmelen kun skal gjelde for et begrenset tidsrom og ikke lenger enn fire måneder av gangen. Den midlertidige loven forslås opphevet 1. januar 2024.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget