Prop. 130 L (2018–2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aarflot, A. (1974). Hans Nielsen Hauge, his life and message, Augsburg Publishing House, Minneapolis

Arnesen, Daniel, og Sivesind, Karl Henrik, 2017, Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor. Endringer, tilpasninger,konsekvenser, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillighet

Bredal, Anja,og Wærstad, Tone Linn, 2014, Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler, Institutt for samfunnsforskning

Breistein, D. (1955). Hans Nielsen Hauge: Kjøpmann i Bergen, John Griegs Forlag, Bergen

Brottveit, Ånund, Gresaker, Ann-Kristin og Hoel, Nina, 2015, Det handler om verdensfreden!, KIFO Rappport 2015:3

Dalgaard, B. & Supphellen, M. (2011). Entrepreneruship in Norway’s economic and religious nineteenth-century transformation, Scandinavian Economic History Review, 59, s. 48–66

Dørum, Knut og Sødal, Helje Kringlebotn (red.), 2017, Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon, Cappelen Damm Akademisk

Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik og Arnesen, Daniel, (2018) Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017, Senter for forskning på frivillig sektor og sivilsamfunn

Friberg, Jon Horgen og Bjørnset, Mathilde, 2019, Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll, Fafo-rapport 2019:01

Grytten, O. (2012). The Protestant ethic and the spirit of capitalism the Haugean way, Discussion paper, Department of Economics, NHH.

Habermas, Jürgen, 2006, Time of Transitions, Polity

Haukeland, L. (2014). Hans Nielsen Hauge: A catalyst of literacy in Norway, Scandinavian Journal of History, 39, 539–559

Horsfjord, Vebjørn, 2017, Religion i praksis, Universitetsforlaget

Iversen, Lars Laird, 2014, Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling, Universitetsforlaget

Kvammen, I. (1976). Brev frå Hans Nielsen Hauge. Lutherstiftelsens forlag, 1971–76. Bind 3 og 4

Köhler-Olsen, Julia (2011). Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer, Institutt for offentlig rett

Loga, Jill, 2012, «Trossamfunn, innvandring og integrasjon. En kunnskapsoversikt», Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012–3

Midtbøen, Arnfinn H. og Steen-Johnsen, Kari, «Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge», Nytt Norsk Tidsskrift 01–02/2016 (Volum 33)

Norderval, Øyvind, «Hans Nielsen Hauges og vekkelseskristendommens innflytelse på norsk politikk på 1800-tallet» i Vegge, Einar, Ekroll, Øystein og Hjort, Søren (red.), 2014, Vor kristne og humanistiske Arv – betraktninger ved 200-årsjubileet or Grunnloven, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nordstokke, Kjell, «Vår diakonale arv, kirkens omsorgstjeneste gjennom århundrer» i Vegge, Einar, Ekroll, Øystein og Hjort, Søren (red.), 2014, Vor kristne og humanistiske Arv – betraktninger ved 200-årsjubileet or Grunnloven, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Plesner, Ingvill Thorson, 2016, Religionspolitikk, Universitetsforlaget

Sejersted, F. (1978). Norges historie, vol. 10. Den vanskelige frihet 1814–1851, ed. K. Mykland. Drammen: Cappelen.

Sejersted, F. (1993). Demokratisk kapitalisme, Oslo: Universitetsforlaget.

Strand, Vibeke Blaker, 2012, Diskrimineringsvern og religionsutøvelse. Hvor langt rekker diskrimineringsvernet? Gyldendal Akademisk

Ravnåsen, S. (2002). Ånd og hånd, Oslo: Luther Forlag

Retriever, «Innvandring og integrering i norske medier 2017. En medieanalyse utført på oppdrag fra IMDi», https://www.imdi.no/ om-imdi/rapporter/2018/innvandring-og- integrering-i-norske-medier-2017/

Vegge, Einar, Ekroll, Øystein og Hjort, Søren (red.), 2014, Vor kristne og humanistiske Arv – betraktninger ved 200-årsjubileet or Grunnloven, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Tønnesen, Marianne, «Lavere befolkningsvekst framover», SSB 2018 https://www.ssb.no/ befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover

Taule, Liv, «Norge – et sekulært samfunn?» SSB 2014: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/ artikler-og-publikasjoner/norge-et-sekulaert-samfunn

Norges offentlige utredninger

NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillitt

Meldinger til Stortinget

Meld. St. 17 (2007–2008) Staten og Den norske kirke

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre

Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida

Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Proposisjoner

Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Ot.prp. nr. 54 (2007–2008) Om lov om endringar i opplæringslova

Prop 55 L (2015–2016) Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Prop. 9 S (2017–2018) Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017

Prop. 1 S (2018–2019) for Kulturdepartementet

Komitéinnstillinger

Innstilling om Lov om trossamfunn (1962)

Innst. S. nr. 287 (2007–2008) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om staten og Den norske kirke

Innst. 233 S. (2011–2012) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 40 S (2017–2018) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017

Innst. 192 S (2017–2018) Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Statens offentliga utredningar (Sverige)

SOU 2018:18 Statens Stöd til trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Til dokumentets forside