Prop. 131 L (2019–2020)

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) i samsvar med et vedlagt forslag.