Prop. 131 L (2019–2020)

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Departementet foreslår i denne proposisjonen en ordning hvor arbeidsgivere får støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb, jf. omtale i Prop. 127 S (2019–2020). Ordningen foreslås regulert i en egen lov om tilskudd ved avbrutt permittering.

Arbeidsledigheten steg raskt i tiden etter at strenge smitteverntiltak ble iverksatt 12. mars i år. På kort tid økte antallet helt eller delvis arbeidsledige, inkludert permitterte, fra rundt 90 000 personer til 420 000 personer. Selv om den registrerte arbeidsledigheten har avtatt gjennom april og mai, er ledigheten og antallet permitterte fortsatt svært høy.

Formålet med den nye ordningen er å redusere antallet som er permittert som følge av virusutbruddet, for å motvirke risikoen for at arbeidsledigheten i Norge festner seg på et høyt nivå. Tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til at permitterte kommer i arbeid, vil også bidra til å dempe inntektsulikhet som oppstår som følge av virusutbruddet, som ekspertgruppen ledet av professor Steinar Holden har vist til i rapporten som ble lagt frem 26. mai.

Etter lovforslaget gis det støtte til bedrifter med omsetningsfall, som et kronebeløp per månedsverk for permitterte som tas tilbake i jobb. Støtten gis også til ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål, som tar egne permitterte tilbake. Ordningen gjelder også for permitterte lærlinger.

Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, være i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før tidligst 1. oktober 2020. Ordningen er ikke til hinder for at den ansatte som tas tilbake fra permittering, avvikler ferie i perioden.

I utformingen av ordningen er det lagt vekt på at den skal være enkel og praktisk mulig å gjennomføre på kort tid. Departementet foreslår at Skatteetaten skal forvalte ordningen. Videre foreslås det at skatteforvaltningsloven skal gjelde for tilskuddsordningen så langt den passer, og at det i forskrift kan gis forvaltningsregler som utfyller og fraviker reglene i skatteforvaltningsloven. Ordningen er søknadsbasert og saksbehandlingen vil i stor grad foregå automatisk. Det foreslås egne regler i den nye loven om innhenting av nødvendige opplysninger fra offentlige myndigheter mv. og fra søkeren. Det foreslås også regler om administrative sanksjoner og straff. Loven gir regler om utbetaling av tilskudd, og om betaling og innkreving av uriktig utbetalt tilskudd, samt administrative sanksjoner.

Departementet foreslår at opplysninger knyttet til tildeling gjøres offentlig tilgjengelig.

Ordningen er på usikkert grunnlag anslått å gi utbetalinger på om lag 4 mrd. kroner.

Departementet viser til forslag til lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Departementet foreslår at loven trer i kraft straks.