Prop. 146 L (2015–2016)

Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Forslaget gjelder lovfesting av en forsøkshjemmel. Dette innebærer at kommunene kan søke departementet om unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre tidsavgrensede lokale forsøk i forbindelse med introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art.

Forslaget her går lenger enn forsøkshjemmelen i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven). Det foreslås her en adgang til å godkjenne unntak fra lov eller forskrift som fører til innskrenking av rettigheter som enkeltpersoner har etter introduksjonsloven. Et eksempel på et slikt forsøk er redusert stønad for deltakere i introduksjonsprogrammet i kombinasjon med insentiver for å oppnå språklige ferdigheter.

Hovedinnholdet i denne proposisjonen er:

I punkt 2 beskrives bakgrunnen for lovforslaget og høringen som er gjennomført.

I punkt 3 drøftes forslaget om innføring av en forsøkshjemmel.

I punkt 4 omtales økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

I punkt 5 gis merknader til bestemmelsen i lovforslaget.