Prop. 165 L (2016–2017)

Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Til innhaldsliste

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert beden om å gjere vedtak til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet