Prop. 165 L (2016–2017)

Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for lovframlegget

2.1 Våpenlovutvalet

Etter tilråding frå justisministeren vart det ved kongeleg resolusjon 18. juni 2010 oppnemnt eit offentleg utval (våpenlovutvalet) for å gjere ein total gjennomgang av gjeldande våpenlovgjeving, og kome med framlegg til ny lov om skytevåpen og ammunisjon eller gjere naudsynte endringar i eksisterande lov. Mandatet til våpenlovutvalet var mellom anna:

«Utvalget skal foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov (eller foreta nødvendig[e] endringer i eksisterende våpenlovgivning) med bakgrunn i samfunnsutviklingen og fremtidige utfordringer. Forslaget til lov (/lovendringer) skal legge vekt på forebyggende og tillitsskapende tiltak, herunder tiltak som vil kunne forhindre ulovlig våpenbruk og medvirke til bedre kontroll med sivile våpen. Den kulturhistoriske betydningen av våpenbruk i Norge skal også vektlegges.»

Videre vart det sagt i mandatet at:

«Formålet med utredningen er å få en våpenlov tilpasset dagens samfunnssituasjon og fremtidige utfordringer, blant annet i forhold til kriminalitet og teknologiutvikling, samt å løfte viktige prinsipielle spørsmål fra forskriftsnivå til lovnivå.»

Våpenlovutvalet hadde følgjande samansetning:

 • sorenskrivar Ingrid Røstad Fløtten, leiar

 • president i våpenrådet Randulf W. Tønnesen

 • jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Vidar Nilsen

 • politiinspektør Astrid E. Nilsen

 • seksjonssjef Steinar Talgø

 • psykologspesialist Phd. Solveig Karin Bø Vatnar

 • rådgjevar Øyvind Fredlund

 • lagdommer og tidligere president i Det Frivillige Skyttervesen Hans O. Kveli (frå 7. september 2010 vart forbundsstyremedlem 2008–2010, Norges Skytterforbund, Lucien Dedichen oppnemnt som erstatter for Kveli).

Våpenlovutvalet leverte si utgreiing 5. desember 2011 som NOU 2011:19 Ny våpenlov – Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov.

2.2 Høyringa

Våpenlovutvalet si utgreiing og framlegg til ny våpenlov vart sendt på høyring 9. mars 2012 til følgjande høyringsinstansar:

 • Departementa

 • Datatilsynet

 • Det Kriminalitetsforebyggende Råd – KRÅD

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Domstolsadministrasjonen

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Generaladvokaten

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Politihøgskolen

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens Innkrevingssentral

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

 • Amnesty International Norge

 • Barnepsykiatrisk forening

 • Børsemakerenes Landsforbund

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske lægeforening

 • Det Frivillige Skyttervesen

 • Fornærmedeutvalget

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Kirkens SOS

 • Krisesenterforbundet

 • Krisesentersekreteriatet

 • Kommunesektorens interesse- og

 • arbeidsgiverorganisasjon

 • Kongsberg Defence & Aerospace

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Norges Bedriftsidrettsforbund

 • Norges Benkeskytteforbund

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Metallsiluett Forbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norges Paintballforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skiskytterforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Skytterforbund

 • Norges Sportsbransjeforbund

 • Norsk Forbund for Praktisk Skyting

 • Norsk forbund mot voldsofre

 • Norsk forening for kriminalreform – KROM

 • Norsk organisasjon for jegere og skyttere

 • Norsk Politilederlag

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Svartkruttunion

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Våpeneierforbund

 • Norsk Våpenhistorisk Selskap

 • Norske Reserveoffiserers Forbund

 • Politiembetsmennenes landsforening

 • Politiets fellesforbund

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Rådgivningskontorene

 • Scandinavian Ammunition Research Association

 • Scandinavian Western Shooters

 • Stiftelsen Alternativ til vold

 • Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

 • Stine Sofies stiftelse

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Ungdom mot vold

 • Villreinrådet

 • Våpenrådet

Høyringsfristen vart sett til 8. juni 2012. Det kom inn 48 realitetsfråsegner frå høyringsinstansane. I tillegg har nokre einskildpersoner og organisasjonar gjeve fråsegn. Høyringsinstansane sine synspunkt vert omtala i tilknyting til dei ulike punkta i lovframlegget.

Til forsida av dokumentet