Prop. 17 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida