Prop. 17 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2022 under Barne- og familiedepartementet

I

I statsbudsjettet for 2022 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

840

Tiltak mot vald og overgrep :

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir redusert med

1 500 000

frå kr 112 645 000 til kr 111 145 000

841

Samliv og konfliktløysing:

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, blir redusert med

773 000

frå kr 5 463 000 til kr 4 690 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

150 000 000

frå kr 1 320 000 000 til kr 1 170 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

100 000 000

frå kr 18 210 000 000 til kr 18 110 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 61, post 62 og post 71, blir redusert med

4 800 000

frå kr 34 816 000 til kr 30 016 000

61

Tilskot til inkludering av barn og unge, kan nyttast under post 71, blir auka med

8 000 000

frå kr 607 489 000 til kr 615 489 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m., kan overførast, blir redusert med

1 063 000

frå kr 10 980 000 til kr 9 917 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 51 920 000 til kr 49 920 000

22

Barnesakkunnig kommisjon, blir redusert med

3 000 000

frå kr 11 172 000 til kr 8 172 000

855

Statleg forvalting av barnevernet:

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60, blir redusert med

125 000 000

frå kr 4 220 184 000 til kr 4 095 184 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01, blir redusert med

10 000 000

frå kr 2 833 492 000 til kr 2 823 492 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar:

01

Driftsutgifter, blir redusert med

88 500 000

frå kr 275 361 000 til kr 186 861 000

881

Tilskot til trussamfunn m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

490 000

frå kr 9 024 000 til kr 8 534 000

78

Ymse faste tiltak, blir auka med

7 490 000

frå kr 25 276 000 til kr 32 766 000

882

Kyrkjebygg og gravplassar:

60

Rentekompensasjon – kyrkjebygg, kan overførast, blir redusert med

19 111 000

frå kr 41 111 000 til kr 22 000 000

2530

Foreldrepengar:

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

100 000 000

frå kr 23 390 000 000 til kr 23 290 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 800 000 000 til kr 750 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir auka med

30 000 000

frå kr 570 000 000 til kr 600 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir auka med

4 000 000

frå kr 38 000 000 til kr 42 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3855

Statleg forvalting av barnevernet:

01

Diverse inntekter, blir auka med

5 400 000

frå kr 3 293 000 til kr 8 693 000

02

Barnetrygd, blir redusert med

2 200 000

frå kr 3 959 000 til kr 1 759 000

60

Kommunale eigendelar, blir redusert med

260 000 000

frå kr 2 274 087 000 til kr 2 014 087 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar:

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

95 600 000

frå kr 265 826 000 til kr 170 226 000

Til forsida