Prop. 18 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2022 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

4 750 000

frå kr. 683 520 000 til kr. 678 770 000

22

IKT-verksemd, kan overførast, vert auka med

91 204 000

frå kr. 340 469 000 til kr. 431 673 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

5 136 000

frå kr. 6 636 000 til kr. 1 500 000

60

Overføringar til kommunar og fylkeskommunar, vert redusert med

1 200 000

frå kr. 1 800 000 til kr. 600 000

71

Overføring til andre, kan overførast, vert auka med

2 000 000

frå kr. 79 892 000 til kr. 81 892 000

78

Noregs tilskott til NATO sitt og internasjonale driftsbudsjett, kan overførast, vert auka med

38 000 000

frå kr. 941 810 000 til kr. 979 810 000

79

Militær støtte til Ukraina, kan nyttes under kap. 1720, post 01, vert redusert med

451 750 000

frå kr. 2 691 000 000 til kr. 2 239 250 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med

1 029 118 000

frå kr. 5 714 077 000 til kr. 6 743 195 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, vert redusert med

465 430 000

frå kr. 3 850 802 000 til kr. 3 385 372 000

1716

Forsvarets forskingsinstitutt

51

Tilskott til Forsvarets forskingsinstitutt, vert auka med

24 995 000

frå kr. 249 780 000 til kr. 274 775 000

1720

Forsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

1 027 982 000

frå kr. 35 523 062 000 til kr. 36 551 044 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

75 979 000

frå kr. 2 765 510 000 til kr. 2 841 489 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert auka med

181 838 000

frå kr. 2 042 960 000 til kr. 2 224 798 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert auka med

44 704 000

frå kr. 132 669 000 til kr. 177 373 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert auka med

338 257 000

frå kr. 21 025 443 000 til kr. 21 363 700 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, vert auka med

7 235 000

frå kr. 350 000 000 til kr. 357 235 000

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert auka med

21 548 000

frå kr. 111 931 000 til kr. 133 479 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, vert auka med

837 000

frå kr 744 885 000 til kr. 745 722 000

Inntekter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

4700

Forsvarsdepartementet

02

IKT-verksemd, inntekter, vert auka med

12 000 000

frå kr. 63 000 000 til kr. 75 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, vert auka med

1 009 118 000

frå kr. 4 738 195 000 til kr. 5 747 313 000

47

Sal av eigedom, vert auka med

26 000 000

frå kr. 99 910 000 til kr. 125 910 000

4720

Forsvaret

01

Driftsinntekter, vert redusert med

92 500 000

frå kr. 1 613 403 000 til kr. 1 520 903 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

01

Driftsinntekter, vert auka med

52 000 000

frå kr. 80 543 000 til kr. 132 543 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, vert auka med

90 000 000

frå kr. 117 000 000 til kr. 207 000 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert auke med

37 623 000

frå kr. 350 036 000 til kr. 387 659 000

II

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet kan iverksette Program felles IKT-tenester i departementsfellesskapet med ei kostnadsramme på 1 392 mill. 2023-kroner for endringstrinn 1 og 2.

III

Stortinget samtykker i at sjefen for Luftforsvaret, med eit mindre tilpassa stabselement, vert lokalisert på Reitan ved Bodø.

Til forsida av dokumentet