Prop. 180 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

4 Konstitusjonelle forhold

Ettersom deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, til sammen ventelig drøyt 836 mill. kroner, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse av EØS-komiteens beslutning, og for å gjøre det mulig for EØS/EFTA-statene å delta i ordningen i perioden 2021–2027, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før forordningen er endelig vedtatt og før EØS-komiteen treffer sin beslutning. Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å ta konstitusjonelt forbehold ved beslutning i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til forordning eller beslutningen i EØS-komiteen. Dersom den endelige forordningen eller beslutningen i EØS-komiteen skulle avvike vesentlig fra utkastet som er lagt ved denne proposisjonen, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i mai 2021 og beslutningen i EØS-komiteen er ventet i juni/juli 2021.