Prop. 180 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkast til beslutning i EØS-komiteen inneholder en innledning og tre artikler. I innledningen blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som regulerer endringer i vedleggene og protokollene til avtalen ved en EØS-komitébeslutning.

Artikkel 1 slår fast at protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 bokstav d) får en tilføyelse om å omfatte de endringer som vedtas i EU i mai 2021.

Artikkel 2 slår fast at beslutningen trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt. Videre at beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.