Prop. 180 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

EØS/EFTA-statenes finansielle bidrag til EUs ordning for sivil beredskap bestemmes i henhold til EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a. Bidraget reflekterer den relative andelen hver stats BNP utgjør i forhold til summen av dette beløpet og EU-statenes BNP samlet, og kalles proporsjonalitetsfaktoren.

EØS-komiteens beslutning om deltakelse i programmet innebærer en forpliktelse for Norge til å bidra til finansiering av programmet. Budsjettet for EUs ordning for sivil beredskap, inkludert Next Generation EU, er fastsatt til totalt 3,3 mrd. euro. Det samlede norske bidraget er anslått til 836 mill. kroner med kurs av 5. januar (10,4713). EØS/EFTA-statenes innbetalinger til programmet skjer i henhold til programmets utbetalingsplan. Erfaringene fra tidligere programmer viser at utbetalingen av kontingenten fordeler seg ujevnt over årene og strekker seg ut over den angitte programperioden. Dette skyldes blant annet at prosjekter som settes i gang mot slutten av programperioden, vil fortsette etter at programperioden formelt er avsluttet. I praksis vil derfor totalutgiftene bli spredt over et lengre tidsrom enn syv år. Det er dessuten forventet en gradvis økning i utbetalingene utover i programperioden. I tillegg til at det i perioden kan forekomme endringer i programmets utbetalingsplan, vil det være noe usikkerhet knyttet til utviklingen av proporsjonalitetsfaktoren over tid og til svingninger i valutakursene.

Utgiftene betales over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, kap. 451 post 01. Justis- og beredskapsdepartementet vil ha det overordnede ansvaret for norsk deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap, men vil ha dialog med andre relevante departementer og sektorer.

Helse- og omsorgsdepartementet har inngått avtale med EU om etablering av en luftambulanse for transport av pasienter med alvorlige og smittsomme sykdommer. Etablering, opplæring av personell, drift og forvaltning fullfinansieres av EU, herunder oppdrag for EU og deres medlemsstater, og dekkes av EUs ordning for sivil beredskap. Bruk i Norge utenfor ordningen dekkes over Helse- og omsorgsdepartementets budsjettramme.

Norge har én innmeldt kapasitet, det medisinske teamet «Emergency Medical Team» (NOR-EMT) i den europeiske beredskapsreserven (ECPP). Ved bruk av NOR-EMT gjennom ECPP, delfinansieres dette gjennom EUs ordning for sivil beredskap.

Deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap gjør det mulig for EØS/EFTA-statene å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Norge vil videreføre denne ordningen. Lønn og godtgjørelse til de nasjonale ekspertene kommer i tillegg til programkostnadene og vil bli dekket over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, kap. 451 post 01.