Prop. 185 L (2020–2021)

Lov om Norges kontinentalsokkel

Til innholdsfortegnelse

5 Høring

Lovforslaget ble 4. mars 2021 sendt på høring med frist 15. april 2021. Høringsdokumentet ble lagt ut på departementets hjemmeside med invitasjon også for andre enn de som sto på høringslisten til å komme med uttalelser.

Høringsforslaget ble sendt til følgende institusjoner:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Fiskeridirektoratet

 • Miljødirektoratet

 • Oljedirektoratet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

 • Kartverket

 • Regjeringsadvokaten

 • Norges Geologiske Undersøkelse

 • Havforskningsinstituttet

 • Norsk Polarinstitutt

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

Det kom inn høringsuttalelser fra Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Oljedirektoratet.

Finansdepartementet foreslo en presisering i proposisjonen mht. rammevilkår for aktivitet på kontinentalsokkelen, som er hensyntatt.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo en nærmere redegjørelse i proposisjonen for hensiktsmessigheten av å gi en ny lov, som er hensyntatt. Dette departementet reiste også spørsmål ved om territorialfarvannsloven, økonomisk soneloven og den nye loven om kontinentalsokkelen burde samles i en lov. Dette er vurdert, men lovene har forskjeller som gjør at dette ikke ville innebærre en forenkling.

Oljedirektoratet uttrykte generell støtte til lovforslaget slik det står.