Prop. 185 L (2020–2021)

Lov om Norges kontinentalsokkel

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om Norges kontinentalsokkel.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om Norges kontinentalsokkel i samsvar med et vedlagt forslag.