Prop. 185 L (2020–2021)

Lov om Norges kontinentalsokkel

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om Norges kontinentalsokkel

§ 1 Norges kontinentalsokkel

Norges kontinentalsokkel er havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg ut over norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra. Avgrensningslinjen for kontinentalsokkelen mot en annen stat følger av overenskomst med vedkommende stat. Hvor intet er avtalt, følger avgrensningslinjen midtlinjen eller den linje som følger av folkerettens regler for kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

§ 2 Yttergrenser for Norges kontinentalsokkel

I de områder hvor Norges kontinentalsokkel strekker seg ut over 200 nautiske mil fra grunnlinjene, fastsetter Kongen yttergrensene på grunnlag av anbefalinger fra Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser.

§ 3 Avgrensningslinjer for Norges kontinentalsokkel

I de områder hvor Norges kontinentalsokkel støter opp mot andre staters kontinentalsokler, fastsetter Kongen avgrensningslinjen i samsvar med overenskomst med vedkommende stat.

§ 4 Lovens geografiske virkeområde

Loven gjelder for kontinentalsokkelen utenfor Kongeriket Norge, herunder Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen, og bilandene, herunder Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning Maud Land.

§ 5 Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

§ 6 Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:

I

I lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster skal § 1 første ledd, annet punktum lyde:

Med kontinentalsokkelen menes Norges kontinentalsokkel som fastsatt i lov xx.xx 2021.

II

I lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. skal § 1, femte ledd lyde:

Med kontinentalsokkelen forstås i denne lov Norges kontinentalsokkel som fastsatt i lov xx.xx 2021.

III

I lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet skal § 1-6, bokstav l) lyde:

kontinentalsokkelen, Norges kontinentalsokkel som fastsatt i lov xx.xx 2021.

IV

I lov av 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen skal § 1-3, tredje ledd lyde:

Med kontinentalsokkelen menes Norges kontinentalsokkel som fastsatt i lov xx.xx 2021.