Prop. 227 L (2020–2021)

Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunnen for lovforslaget

I Granavolden-plattformen sier regjeringen at den vil «Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven».

Det er nødvendig for å sikre bærekraften i velferdsstaten at flere står lenger i arbeid og utsetter avgangen fra arbeidslivet. Levealdersjustering innebærer også at en må stå lenger i arbeid for å oppnå et visst nivå på alderspensjonen etter hvert som levealderen øker. En økning i aldersgrensen i staten har som mål å bidra til å støtte opp under målet om flere med lenger yrkeskarrierer.

Omleggingen av offentlig tjenestepensjon medfører at flere enn tidligere vil se seg økonomisk tjent med å stå lenger i arbeid. Samtidig kan økt levealder tilsi at flere eldre vil ha helsemessige forutsetninger for å stå lenger i jobb. Selv om få arbeider fram til 70-årsalderen i dag, har mange seniorer god kompetanse og arbeidskapasitet til å stå lenger i arbeid.