Prop. 227 L (2020–2021)

Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til lovforslaget

Til endringene i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl.

Til § 2 første ledd

Første ledd endres for å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Det vises til drøftelsene i punkt 5.

Til § 3 første ledd siste punktum

Det gjøres endringer i bestemmelsen som gir ansettelsesmyndigheten adgang til å bestemme at en ansatt som fremdeles fyller de kravene stillingen forutsetter, skal kunne fortsette i tjenesten utover den alminnelige aldersgrensen. Endringen innebærer at arbeidsforholdet kan fortsette utover 72 år, men ikke utover fylte 75 år. Ansettelsesmyndigheten kan dermed gjøre unntak fra aldersgrensen i staten i inntil tre år, i motsetning til dagens fem år.

Til endringene i lov om Statens pensjonskasse

Til § 23 andre ledd

Det presiseres at det ikke skal medregnes tid lenger enn til 70 år i fastsettelsen av kravet til full opptjening for oppsatt alderspensjon. Bestemmelsen gjelder for medlemmer født før 1963. Bestemmelsen gjelder også for oppsatt enke- og enkemannspensjon og oppsatt barnepensjon, jf, henvisningen til bestemmelsen i § 33 andre ledd fjerde punktum og § 38 tredje ledd fjerde punktum. Det vises til punkt 5.2.2.

Til § 26 h tredje ledd bokstav a

Det presiseres i andre punktum at det ikke skal medregnes tid lenger enn til 70 år i fastsettelsen av kravet til full opptjening for oppsatt alderspensjon for medlemmer født etter 1962 for opptjeningstid før 2020. Det vises til punkt 5.2.2.

Til § 28 sjette ledd andre punktum

Det presiseres at det ikke skal medregnes tid lenger enn til 70 år i fastsettelsen av kravet til full opptjening for oppsatt uførepensjon. Det vises til punkt 5.2.2.

Til ikraftsettingsbestemmelsen

Loven foreslås satt i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Departementet har lagt opp til at endringene kan gjennomføres relativt hurtig uten særskilte overgangsordninger. Endringen i den alminnelige aldersgrensen vil dermed gjelde for personer som fyller 70 år etter at loven trer i kraft.