Prop. 23 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

3 000 000

frå kr 50 021 000 til kr 53 021 000

30 Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med 19 200 000
frå kr 19 200 000 til kr 0

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med

2 000 000

frå kr 39 400 000 til kr 41 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss, blir auka med

6 600 000

frå kr 1 200 000 til kr 7 800 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter, blir auka med

3 000 000

frå kr 42 260 000 til 45 260 000

904

Brønnøysundregistra

01

Driftsutgifter, blir auka med

5 023 000

frå kr 294 291 000 til kr 299 314 000

22

Forvaltning av Altinn-løysinga, kan overførast, blir auka med

5 000 000

frå kr 205 270 000 til kr 210 270 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med

52 000 000

frå kr 1 802 000 000 til 1 750 000 000

911

Konkurransetilsynet

01

Driftsutgifter, blir auka med

200 000

frå kr 92 113 000 til kr 92 313 000

23

Klagenemnda for offentlege innkjøp, blir auka med

350 000

frå kr 9 990 000 til kr 10 340 000

915

Regelråd for næringslivet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

5 000 000

frå kr 7 000 000 til kr 2 000 000

917

Fiskeridirektoratet

01

Driftsutgifter, blir auka med

3 500 000

frå kr 360 869 000 til kr 364 369 000

919

Ymse fiskeriformål

60

Tilskot til kommunar, blir redusert med

90 000 000

frå kr 555 000 000 til kr 465 000 000

72

Tilskot til tryggeleiksopplæring for fiskarar, blir redusert med

4 200 000

frå kr 7 200 000 til kr 3 000 000

74

Erstatningar, kan overførast, blir auka med

6 400 000

frå kr 2 100 000 til kr 8 500 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med

6 900 000

frå kr 195 700 000 til kr 202 600 000

71

Internasjonal romverksemd, blir redusert med

5 500 000

frå kr 369 800 000 til kr 364 300 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

96 500 000

frå kr 224 400 000 til kr 320 900 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir auka med

23 650 000

frå kr 47 450 000 til kr 71 100 000

926

Forskingsfartøy

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

109 800 000

frå kr 351 300 000 til kr 461 100 000

927

NIFES

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

17 400 000

frå kr 80 113 000 til kr 62 713 000

928

Annan marin forsking og utvikling

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

29 000 000

frå kr 151 000 000 til kr 180 000 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

12 200 000

frå kr 23 774 000 til kr 35 974 000

96 (ny)

Aksjar i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, blir løyvd med

385 000

2421

Innovasjon Noreg

72

Forskings- og utviklingskontraktar, kan overførast, blir redusert med

200 000 000

frå kr 331 100 000 til kr 131 100 000

76

Miljøteknologi, kan overførast, blir redusert med

300 000 000

frå kr 350 000 000 til kr 50 000 000

80 (ny)

Næringstiltak på Svalbard, kan overførast, blir løyvd med

20 000 000

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med

3 500 000 000

frå kr 41 100 000 000 til kr 44 600 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

70

Tilskot, blir redusert med

6 895 000

frå kr 106 895 000 til kr 100 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter, blir auka med

3 000 000

frå kr 33 667 000 til kr 36 667 000

3904

Brønnøysundregistra

01

Gebyrinntekter, blir auka med

35 000 000

frå kr 540 000 000 til kr 575 000 000

3911

Konkurransetilsynet

01

Klagegebyr, blir redusert med

998 000

frå kr 1 998 000 til kr 1 000 000

02

Lovbrotsgebyr, blir auka med

6 890 000

frå kr 100 000 til kr 6 990 000

03 (ny)

Refusjonar og andre inntekter, Konkurransetilsynet, blir løyvd med

200 000

04 (ny)

Refusjonar og andre inntekter, Klagenemnda for offentlege innkjøp, blir løyvd med

350 000

3917

Fiskeridirektoratet

05

Sakshandsamingsgebyr, blir redusert med

3 000 000

frå kr 17 683 000 til kr 14 683 000

06

Forvaltingssanksjonar, blir auka med

2 000 000

frå kr 1 000 000 til kr 3 000 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjonar, blir redusert med

180 000 000

frå kr 660 000 000 til kr 480 000 000

3927

NIFES

01

Oppdragsinntekter, blir redusert med

17 400 000

frå kr 83 913 000 til kr 66 513 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

102 400 000

frå kr 25 000 000 til kr 127 400 000

5325

Innovasjon Noreg

53

Tilbakeføring av tapsfondmidlar garantiordning fiskesalslag, blir auka med

16 000 000

frå kr 70 000 000 til kr 86 000 000

54 (ny)

Tilbakeføring av tapsfond for likviditetslån til fiskeindustrien, blir løyvd med

8 833 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

4 300 000 000

frå 40 900 000 000 til kr 45 200 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir redusert med

15 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 45 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

2 700 000 000

frå kr 11 900 000 000 til kr 9 200 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

3 000 000

frå kr 30 655 000 til kr 27 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret, blir redusert med

1 000 000

frå kr 9 550 000 til kr 8 550 000

74

Fiskeriforskingsavgift, blir auka med

29 000 000

frå kr 151 000 000 til kr 180 000 000

5613

Renter frå Siva SF

80

Renter, blir redusert med

4 200 000

frå kr 27 500 000 til kr 23 300 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

38 000 000

frå kr 190 000 000 til kr 152 000 000

5629

Renter frå eksportkredittordninga

80

Renter, blir redusert med

125 000 000

frå kr 1 640 000 000 til kr 1 515 000 000

5656

Aksjar i selskap under Nærings- og fiskeridepartementet si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

17 100 000

frå kr 17 478 500 000 til kr 17 495 600 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at løyvinga i statsbudsjettet for 2015 under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 79 Tilskot til Mechatronics Innovation Lab, tilførast stikkordet «kan overførast».

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan gi tilsegn om tilskot utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gamalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

2421

Innovasjon Noreg

72

Forskings- og utviklingskontraktar

300 000 000

76

Miljøteknologi

300 000 000

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

  1. inngå forpliktingar for inntil 15,9 mill. kroner til utredningar og liknande ut over løyvinga under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Særskilde driftsutgifter.

Til forsida av dokumentet