Prop. 28 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer

Programkategori 13.25 Fylkesmannsembetene

Kap. 3525 Fylkesmannsembetene

Post 01 Inntekter ved oppdrag

Bevilgningen inneholder inntekter fra andre som gir oppdrag eller prosjekter til Fylkesmannen, f.eks. fylkeskommunene. Midlene blir inntektsført på kap. 3525, post 01 og utgiftsført på kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter. Ved innføring av nøytral merverdiavgift i statlig sektor ble det ikke trukket ut anslått merverdiavgift på inntektsposten, kun på utgiftsposten, jf. Prop. 1 S (2014–2015) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Posten foreslås derfor redusert med 10,5 mill. kroner til 154,2 mill. kroner.

Programkategori 13.30 Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av byggeprosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å starte opp. Prosjektet Urbygningen på Ås vil ha et høyere likviditetsbehov enn bevilget i 2015, jf. økning av kostnadsrammen til 470 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015). Det foreslås å øke bevilgningen med 81,9 mill. kroner til 1 186,5 mill. kroner.

Kap. 534 Erstatningslokaler for departementene

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen dekker sikringstiltak i de innleide erstatningslokalene for departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

De samlede kostnadene til sikring av erstatningslokalene var beregnet til 630 mill. kroner. Dette omfattet alle identifiserte og planlagte sikringstiltak, med unntak av perimetersikringen, jf. Prop. 1 S (2014–2015). Med unntak av flytting av treningssenteret til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fra Akersgata 64-68 til nye lokaler og fasadesikring av studentsamskipnadens lokaler i Akersgata 64-68, er de identifiserte og planlagte sikringstiltakene i sluttfasen, og forventes ferdigstilt første halvår 2016.

I lokalene i Akersgata 64-68 disponerer SiO et treningssenter, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–2016). Det er nå funnet nye lokaler til treningssenteret og SiO vil godta flytting til nye lokaler. Det er inngått en intensjonsavtale om en ny leiekontrakt for studentsamskipnaden i Holbergsgate mellom Statsbygg og utleier av lokalene.

Når SiO har flyttet ut av Akersgata 64-68 vil Statsbygg overta lokalene og sette i gang arbeid med fasadesikring. På grunn av det privatrettslige leieforholdet mellom studentsamskipnaden og utleier i Akersgata 64-68, har staten til nå ikke hatt nødvendig grunnlag for å fasadesikre lokalene.

Det anslås at de samlede kostnadene til sikringstiltak av erstatningslokalene blir 35 mill. kroner lavere enn tidligere anslått. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen i 2015 settes ned med 35 mill. kroner til 198,3 mill. kroner.

Kap. 2445 Statsbygg

Post 24 Driftsresultat

Konsekvenser av å innføre nye statlige regnskapsstandarder

Statsbygg innførte nye statlige regnskapsstandarder fra 1. januar 2015. Innføringen medfører at en større andel av vedlikeholdskostnadene skal regnskapsføres som investeringer og avskrives i tråd med forventet levetid. Prognosen for utskiftninger og påkostninger etter de statlige regnskapsstandardene har økt med 35 mill. kroner. Det foreslås derfor å omdisponere 35 mill. kroner fra Statsbyggs driftsbudsjett til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. omtale under kap. 2445, post 45 og kap. 5445 Statsbygg, post 39 Avsetning til investeringsformål. Forslaget innebærer å redusere underpost 24.2 Driftsutgifter med 35 mill. kroner, mens underpost 24.5 Til investeringsformål økes tilsvarende.

Nedskrivning av Statsbyggs balanse

Statsbygg har utarbeidet et skisseprosjekt til et nytt beredskapssenter for politiet til 46,7 mill. kroner. Investeringen er regnskapsført i Statsbyggs balanse. Det er besluttet at Statsbygg ikke skal være byggherre for prosjektet. Statsbyggs balanse må nedskrives med investert beløp. Det foreslås derfor at underpost 24.3 Avskrivninger øker med 46,7 mill. kroner. Dette innebærer at resultatkravet til Statsbygg reduseres med tilsvarende beløp.

Denne økningen motsvares av en tilsvarende inntekt på Finansdepartementets kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift, post 30 Avskrivninger.

Justering av underposter

Ved en inkurie ble underpost 24.5 Til investeringsformål justert opp med 14,9 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015). For å korrigere for dette foreslås det at underpost 24.5 Til investeringsformål reduseres med 14,9 mill. kroner, samtidig som underpost 24.2 Driftsutgifter foreslås økt tilsvarende. Forslaget påvirker ikke post 24 Driftsresultat.

Oppsummering post 24

Samlet foreslås det å redusere underpost 24.2 Driftsutgifter med 20,1 mill. kroner og øke underpost 24.5 Til investeringsformål tilsvarende, jf. omtale ovenfor av konsekvenser av å innføre nye statlige regnskapsstandarder og justering av underposter. Videre foreslås det å øke underpost 24.3 Avskrivninger med 46,7 mill. kroner, jf. omtale ovenfor av nedskrivning av Statsbyggs balanse. Resultatkravet til Statsbygg foreslås redusert med totalt 46,7 mill. kroner.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Bevilgningen omfatter midler til prosjektering av prioriterte byggesaker. For perioden 2013–2015 er det bevilget 105 mill. kroner til et nytt beredskapssenter for politiet, mens det er benyttet 46,7 mill. kroner i perioden. Det er besluttet at Statsbygg ikke skal være byggherre for prosjektet, og posten foreslås redusert med ubrukt bevilgning.

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 58,3 mill. kroner til 114,1 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av byggeprosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å starte opp. Prosjektet nytt nasjonalmuseum på Vestbanen vil ha et høyere likviditetsbehov enn bevilget i 2015.

Det foreslås å øke bevilgningen med 32 mill. kroner til 1 454,6 mill. kroner.

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Bevilgningen dekker videreføring av kurantprosjekter som er startet opp i tidligere budsjetterminer. Kurantprosjekter er statlige byggeprosjekter der leietakeren forplikter seg til å dekke husleieutgiftene innenfor sine økonomiske rammer. Etterspørsel etter denne typen prosjekter er større enn forutsatt og det foreslås å øke bevilgningen med 80 mill. kroner til 730 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen skal dekke utstyr på eiendommene, kostnader til mindre ombygginger, utvidelser, brukertilpasninger og installering av tekniske anlegg som Statsbygg forvalter. Det er behov for å omdisponere 35 mill. kroner fra post 24 Driftsresultat til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold for å ivareta endringer av nye statlige regnskapsstandarder, jf. omtale under post 24 og kap. 5445 Statsbygg, post 39 Avsetning til investeringsformål. Det foreslås å øke bevilgningen med 35 mill. kroner til 241 mill. kroner.

Kap. 5445 Statsbygg

Post 39 Avsetning til investeringsformål

På posten føres avsetninger fra driftsregnskapet som blir brukt til investeringsformål. Økte inntekter på kap. 5445 Statsbygg, post 39 motsvares av tilsvarende økning på kap. 2445 Statsbygg, underpost 24.5 Til investeringsformål.

Det foreslås å øke bevilgningen med 35 mill. kroner til 1 065 mill. kroner som følge av innføring av nye statlige regnskapsstandarder, jf. omtale under kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 22 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste

Bevilgningen dekker utgifter for bruk av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå utstedt av private leverandører. Posten dekker også utgifter for bruk av Sikker digital posttjeneste til innbyggerne.

Elektronisk ID

På vegne av offentlige virksomheter har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) avtale med BankID, Buypass og Commfides. Hver gang en innbygger bruker en elektronisk ID utstedt av disse til en offentlig tjeneste, vil det utløse et betalingskrav som utbetales av Difi og som skal dekkes av den virksomheten som forvalter tjenesten. I bevilgningen for 2015 er det rammeoverført 9,3 mill. kroner fra flere virksomheter basert på anslag om framtidig bruk. Det er også lagt til grunn at en merutgift i 2014 på 1 mill. kroner, som skyldes at eID-leverandørene fakturerte Difi a konto for første kvartal 2015, dekkes av mottakervirksomhetene i 2015.

På bakgrunn av avregning per 30. september 2015, estimater på transaksjonsvolum per 31. desember 2015 samt avregnet merutgift fra 2014, foreslås det å justere rammeoverføringene i tråd med tabellen nedenfor.

(i 1 000 kr)

Kap./post

Virksomhet

Fordeling i Prop. 1 S (2014–2015)

Bevilgningsbehov i 2015

Forslag til justering

605/01

NAV

2 902

2 131

-771

1618/01

Skattedirektoratet, herunder Statens innkrevingssentral

960

494

-466

701/21

Helsedirektoratet

621

273

-348

2410/01

Lånekassen

945

592

-353

280/51

Samordna opptak

210

159

-51

904/01

Brønnøysundregistrene

3 669

2 146

-1 523

Sum

9 307

5 795

-3 512*

* Rammeoverføring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det foreslås derfor at bevilgningen på posten reduseres med 3,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning på ovennevnte budsjettposter.

Det er i 2015 også lagt opp til å fakturere enkelte virksomheter for 2 mill. kroner mot tilsvarende inntekter på kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 05 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste. Utgiftene er nå beregnet til 1,6 mill. kroner, og det foreslås derfor at bevilgningen på posten reduseres med 0,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 3540, post 05.

Prognosen for neste år viser at antall autentiseringer og signeringer vil øke. Dette vil bli fakturert a konto fra leverandørene inneværende år. I bevilgningen for 2015 er det ikke satt av midler til dette. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 0,3 mill. kroner.

Sikker digital posttjeneste

I bevilgningen for 2015 ble det anslått utgifter knyttet til sikker digital posttjeneste på om lag 7 mill. kroner. Faktiske utgifter for bruk vil bli fakturert avsendervirksomhetene. ID-porten skal benyttes for innlogging til de digitale postkassene. Samlet utgift for innlogging til postkassene vil bli fordelt på avsendervirksomhetene i forhold til antall sendte brev og faktureres dem sammen med utgifter for bruk av sikker digital posttjeneste.

På bakgrunn av avregning per 30. september 2015 foreslås det å nedjustere bevilgningen med 3,8 mill. kroner mot en tilsvarende nedjustering av kap. 3540, post 05. Årsaken er færre antall autentiseringer for digital postkasse og mindre utgifter til bruk av digital postkasse enn forventet.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 7,4 mill. kroner til 10,9 mill. kroner.

Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker i 2015 utgifter til lønn og drift for tre nasjonale eksperter til EU-kommisjonen som del av deltakelse i EU-programmene. De norske nasjonale ekspertene innenfor IKT-politikken er knyttet til arbeidet med digitalisering av offentlig forvaltning og arbeidet med utforming og samordning av IKT-politikken i EU.

Som følge av vakanser knyttet til rekruttering av to nye nasjonale eksperter, vil utgiftene til lønn og drift til de nasjonale ekspertene være lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett for 2015.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 1,5 mill. kroner til 3,1 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker norsk deltagelse i EU-program. Bevilgningen dekker også etterslep fra avsluttede programmer. Norge ved Utenriksdepartementet mottar hvert år innbetalingskrav fra EU hvor de samlede kontingentforpliktelsene fremgår. Utenriksdepartementet forskutterer innbetalingene til EU-kommisjonen. Departementene mottar deretter faktura fra Utenriksdepartementet hvor utgiftene til det enkelte program og etterslep fra tidligere avsluttede programmer er spesifisert. Utbetalingstakt og valutakurs innebærer at bevilgningsbehovet i det enkelte budsjettår vil variere.

Samlet disponibelt beløp på posten i 2015, inkludert overført beløp fra 2014, utgjør 38,4 mill. kroner. Forbruket på posten vil være om lag 46,6 mill. kroner i 2015. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen på posten økes med 8,2 mill. kroner til 46,6 mill. kroner.

Kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 05 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste

På posten budsjetteres inntekter knyttet til betaling fra offentlige virksomheter for bruk av Sikker digital posttjeneste til innbyggere samt kostnader for innlogging til postkassene via ID-porten. Videre gjelder posten betaling for bruk av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå utstedt av private leverandører, jf. omtale under kap. 540, post 22 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 4,2 mill. kroner knyttet til en tilsvarende reduksjon under kap. 540, post 22. Bevilgningen foreslås videre redusert med 0,7 mill. kroner som følge av at tilsvarende beløp på post 22 først blir viderefakturert og kommer til innbetaling i 2016. I tillegg kommer en nedjustering med 1,1 mill. kroner som skyldes at posten ikke er justert for uttrekk av merverdiavgift i 2015.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 6 mill. kroner til 4,4 mill. kroner.

Programkategori 13.67 Nasjonale minoriteter

Kap. 567 Nasjonale minoriteter

Post 71 Romanifolkets/taternes kulturfond

Formålet med bevilgningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolkets/taternes kultur og historie. Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond fordeler tilskuddsmidlene gjennom en søknadsprosess. Stiftelsen skal levere rapport og regnskap påfølgende år. Bevilgningen i 2015 er 5,2 mill. kroner.

Departementet har på ordinær måte fulgt opp at bevilgningen til stiftelsen blir forvaltet i tråd med Stortingets forutsetninger og de alminnelige kravene i bevilgningsreglementet mv. Det har blant annet vært nødvendig å etterlyse nødvendig dokumentasjon, og midlene for 2015 er derfor ikke utbetalt per november 2015.

Departementet er kjent med at Stiftelsestilsynet følger opp forvaltningen av Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond. Etter departementets vurdering bør bevilgningen holdes tilbake inntil organiseringen og driften av stiftelsen er akseptabel og godkjent av Stiftelsestilsynet, og departementet har fått vurdert og godkjent den etterspurte dokumentasjonen.

Det foreslås på denne bakgrunn at stikkordet «kan overføres» tilføyes posten i 2015.

Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

Formålet med tilskudd til toppfinansiering for ressurskrevende tjenester er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon. Med ressurskrevende tjenestemottakere menes personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Kommunene søker om refusjon året etter at utgiftene har påløpt. Tilskuddet er en overslagsbevilgning. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

I 2015 får kommunene kompensert 80 pst. av netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt på 1 043 000 kroner. Netto lønnskostnader er lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgiveravgift), fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år.

I saldert budsjett for 2015 er det bevilget 8 058,7 mill. kroner til ressurskrevende tjenester. Det ble lagt til grunn en vekst i antall tjenestemottakere på 6 pst. og en reell vekst i utgift per mottaker på 1,6 pst. fra 2014. Det har blitt utbetalt totalt 8 264,2 mill. kroner, dvs. 205,5 mill. kroner mer enn saldert budsjett for 2015. Det er 7 517 mottakere som er omfattet av ordningen i 2015, tilsvarende en økning på 5,5 pst. fra 2014. Realveksten i utgift per mottaker var 5,2 pst. Videre har det i 2015 blitt utbetalt 56,5 mill. kroner knyttet til utgifter kommunene hadde i 2013.

På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen økes med 205,5 mill. kroner til 8 264,2 mill. kroner.

Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg

Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Bostøtten skal bidra til å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bevilgningen for 2015 er 2 810 mill. kroner.

Nye anslag tilsier at det vil bli i gjennomsnitt 107 600 husstander som får bostøtte hver måned i 2015, mot tidligere anslag på 108 500 mottakere. Gjennomsnittlig utbetalt bostøtte per mottaker for året anslås til 27 000 kroner, mot tidligere anslag på 25 700 kroner. I tillegg er det satt av midler på posten til etterbetaling av bostøtte, blant annet som følge av opprettinger og klagebehandling. Veksten i gjennomsnittlig utbetalt bostøtte skyldes blant annet at det er flere mottakere uten trygdeytelser enn tidligere anslått. Denne gruppen har lavere inntekt enn andre grupper. Gjennomsnittlig utbetalt bostøtte per husstand er derfor høyere.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på posten med 125 mill. kroner til 2 935 mill. kroner.

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet

Post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

Posten skal bidra til kunnskapsutvikling og informasjonsformidling om bygningspolitiske temaer og finansierer utredninger, kunnskapsgrunnlag og Direktoratet for byggkvalitets (DiBK) eksterne samhandlings- og kommunikasjonsaktiviteter. Bevilgningen for 2015 er på 57,7 mill. kroner i 2015.

I 2015 anslås det et mindreforbruk på posten. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med 4 mill. kroner til 53,7 mill. kroner i 2015, mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 2412, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Det vises til omtale under kap. 2412, post 45.

Kap. 2412 Husbanken

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen skal dekke større utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Husbanken, blant annet utstyr og system på IKT-området. Bevilgningen er 40,8 mill. kroner i 2015 etter at den ble økt med 6,7 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015).

Som et ledd i Regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–2020), utvikler Husbanken en digital boligsosial veiviser. Veiviseren skal styrke kommunenes arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet arbeidet med å skaffe egnede boliger til flyktninger som skal bosettes i kommunene. Veiviseren skal framstille lovverk, virkemidler, kompetanse og gode eksempler på det boligsosiale området. Målgruppene er kommuner, brukerorganisasjoner, fylkesmannen og statlige direktorater. På sikt kan veiviseren utvides til å omfatte digital læring, kurs og digital interaksjon for å svare på kommunenes og brukernes behov.

For å forsere arbeidet med den digitale boligsosiale veiviseren foreslås det å øke bevilgningen på posten med 4 mill. kroner til 44,8 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 587, post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, jf. omtale under kap. 587, post 22.

Post 72 Rentestøtte

Posten omfatter eldre særvilkårslån som har en rentesats på ett prosentpoeng under gjeldende rente i Husbanken. Slike lån ble gitt fram til og med 1995. Rentestøtten beregnes og bokføres parallelt med opptjente renteinntekter. Bevilgningen for 2015 er 9 mill. kroner.

Porteføljen med lån på særvilkår reduseres fra år til år slik at bevilgningen på posten gradvis reduseres. Nye anslag tilsier at porteføljen er noe høyere i 2015 enn lagt til grunn i budsjetteringen. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 0,5 mill. kroner til 9,5 mill. kroner.

Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten skal dekke utbetaling av lån fra Husbanken og beregnede opptjente, ikke betalte renter fra kundene. Bevilgningen for 2015 er 18 186 mill. kroner etter en reduksjon på 30 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015). Departementet forventer at lånerammen for 2015 på 20 mrd. kroner blir disponert fullt ut.

Utbetalingene av lån går langsommere enn forutsatt i budsjetteringen. Utbetalingene av lån, særlig grunnlån og barnehagelån, er vanskelig å budsjettere fordi utbetalingstakten varierer noe fra år til år. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgningen for 2015 med 700 mill. kroner til 17 486 mill. kroner.

Kap. 5312 Husbanken

Post 11 Tilfeldige inntekter

På posten blir det inntektsført tilfeldige inntekter, som for eksempel tilbakebetalt tilskudd og bostøtte. Posten har en bevilgning på 19,2 mill. kroner i 2015 etter en økning på 15 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015). Økningen skyldes i hovedsak innføringen av maskinell etterkontroll av bostøtteutbetalingene, noe som har ført til økt tilbakebetaling av bostøtte.

Det anslås at det vil bli innbetalt tilfeldige inntekter for om lag 43 mill. kroner i 2015. Det meste av dette er tilbakebetalt bostøtte. Mottakere som har hatt en vesentlig økning i inntekt eller formue sammenliknet med oppgitt beløp, må tilbakebetale urettmessig støtte. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen med 24 mill. kroner til 43,2 mill. kroner.

Post 90 Avdrag

Posten omfatter ordinære og ekstraordinære avdrag, tilbakebetaling av opptjente, ikke betalte renter og tap. Bevilgningen er på 10 680 mill. kroner i 2015 etter en nedjustering på 358 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015).

Det anslås at ordinære avdrag i 2015 blir om lag 200 mill. kroner lavere enn tidligere forutsatt og at ekstraordinære avdrag blir om lag 700 mill. kroner høyere enn forutsatt. Ordinære avdrag reduseres blant annet som følge av senere utbetaling av lån fra Husbanken, jf. omtale under kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken. På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen økes med 500 mill. kroner til 11 180 mill. kroner.

Kap. 5615 Husbanken

Post 80 Renter

Posten omfatter mottatte renter fra kunder, beregnet rentestøtte og opptjente, ikke betalte renteinntekter. Bevilgningen er på 3 371 mill. kroner i 2015 etter en reduksjon på 145 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015).

På bakgrunn av regnskapstall per 31. august 2015, høyere gjennomsnittsrente og lavere gjennomsnittlig utlånsvolum enn tidligere forutsatt, anslås det at renteinntektene i 2015 vil bli om lag 100 mill. kroner høyere enn gjeldende budsjett. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på posten med 100 mill. kroner til 3 471 mill. kroner.

Programkategori 13.90 Planlegging, byutvikling og geodata

Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker utgifter til lønn, pensjon, drift av tinglysingssystemet Regina og andre driftskostnader knyttet til tinglysing i borett og fast eiendom. Det har vært høyere aktivitet i eiendomsmarkedet hittil i år enn forutsatt ved utarbeidelsen av Saldert budsjett 2015. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 7,4 mill. kroner til 263,1 mill. kroner for å dekke økte utgifter knyttet til tinglysing. Det vises også til omtale under kap. 3595, post 01 Gebyrinntekter tinglysing.

Kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Post 01 Gebyrinntekter tinglysing

På posten føres inntekter fra gebyr for rettsregistrering av boretter og tinglysing i fast eiendom.

Ved en feil var ikke gebyr fra tinglysing innkrevd av Ambita AS med i anslaget som lå til grunn for Saldert budsjett 2015. Ambita AS drifter tinglysingssystemet Regina på oppdrag fra Kartverket. Ambita AS har store bank- og meglerkunder som de krever inn gebyr for bekreftede tinglysingsutskrifter fra når dette er en del av deres produktpakker. På bakgrunn av dette oppjusteres anslaget for gebyrinntektene i 2015 med 46,6 mill. kroner.

Det har vært høyere aktivitet i eiendomsmarkedet hittil i år enn forutsatt ved utarbeidelsen av Saldert budsjett 2015. Inntektene fra tinglysingsgebyr blir derfor anslagsvis 12,3 mill. kroner høyere enn beregnet.

På bakgrunn av dette foreslås det å øke inntektene med til sammen 58,9 mill. kroner til 430 mill. kroner. Det vises også til omtale under kap. 595, post 01 Driftsutgifter.

Til dokumentets forside