Prop. 28 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I

I statsbudsjettet 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

81 900 000

fra kr 1 104 600 000 til kr 1 186 500 000

534

Erstatningslokaler for departementene

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

35 000 000

fra kr 233 300 000 til kr 198 300 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat, bevilges med

-569 593 000

1 Driftsinntekter

-4 324 021 000

2 Driftsutgifter

1 649 444 000

3 Avskrivinger

1 049 700 000

4 Renter av statens kapital

69 700 000

5 Til investeringsformål

1 064 976 000

6 Til reguleringsfondet

-79 392 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

58 300 000

fra kr 172 400 000 til kr 114 100 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

32 000 000

fra kr 1 422 600 000 til kr 1 454 600 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

80 000 000

fra kr 650 000 000 til kr 730 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

35 000 000

fra kr 206 000 000 til kr 241 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

22

Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, nedsettes med

7 400 000

fra kr 18 300 000 til kr 10 900 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 4 596 000 til kr 3 096 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med

8 200 000

fra kr 38 350 000 til kr 46 550 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, forhøyes med

205 460 000

fra kr 8 058 700 000 til kr 8 264 160 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

125 000 000

fra kr 2 810 000 000 til kr 2 935 000 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, nedsettes med

4 000 000

fra kr 57 652 000 til kr 53 652 000

2412

Husbanken

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 40 800 000 til kr 44 800 000

72

Rentestøtte, forhøyes med

500 000

fra kr 9 000 000 til kr 9 500 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

700 000 000

fra kr 18 186 000 000 til kr 17 486 000 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter, forhøyes med

7 400 000

fra kr 255 692 000 til kr 263 092 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

10 476 000

fra kr 164 700 000 til kr 154 224 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 029 976 000 til kr 1 064 976 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

05

Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, nedsettes med

6 000 000

fra kr 10 400 000 til kr 4 400 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

24 000 000

fra kr 19 150 000 til kr 43 150 000

90

Avdrag, forhøyes med

500 000 000

fra kr 10 680 000 000 til kr 11 180 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, forhøyes med

100 000 000

fra kr 3 371 000 000 til kr 3 471 000 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter tinglysing, forhøyes med

58 878 000

fra kr 371 122 000 til kr 430 000 000

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2015 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 71 Romanifolkets/taternes kulturfond.

Til dokumentets forside