Prop. 28 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside