Prop. 33 L (2020–2021)

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i barnehageloven

3.1 Bakgrunn

I tråd med Prop. 96 L (2019–2020) ble det vedtatt flere endringer i barnehageloven. I tillegg ble det foretatt språklige endringer i en rekke bestemmelser. Departementet valgte derfor å foreta en strukturell gjennomgang av loven. Dette fører til at en rekke bestemmelser får nye paragrafnummer og at kapittelinndelingen er revidert og delvis ny, når endringene trer i kraft. Hensikten er å få en mer oversiktlig barnehagelov.

Endringene i medhold av Prop. 96 L, med unntak av nytt kapittel X om tilsyn og to enkeltbestemmelser om ansvar for å veilede om regelverket, trer i kraft 1. januar 2021. Strukturendringene som er vedtatt, fører til at dagens bestemmelser om tilsyn ikke lenger fremgår av barnehageloven når øvrige endringer trer i kraft. Departementet vil midlertidig videreføre dagens bestemmelser om ansvar for å føre tilsyn mv. i forskrift om overgangsregler, jf. § 57 fjerde ledd. Dette går også frem av Prop. 96 L.

I Prop. 96 L ble det presisert at hjemmelen til å gi overgangsregler i § 57 fjerde ledd omfatter nødvendige reguleringer i forbindelse med overføring av det økonomiske tilsynet. Departementet har foretatt en fornyet vurdering av forskriftshjemmelen i § 57 fjerde ledd, og funnet at det er behov for å tydeliggjøre denne. Departementet mener det bør fremgå eksplisitt av forskriftshjemmelen hvilke bestemmelser i dagens lov som kan videreføres i forskrift inntil det nasjonale tilsynet, jf. nytt kapittel X mv., trer i kraft.

3.2 Departementets vurderinger og forslag

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven, jf. Prop. 96 L (2019–2020) og Innst. 274 L (2019–2020). Blant endringene som er vedtatt, er å opprette et nasjonalt økonomitilsyn for private barnehager. Samtidig justeres kommunens og fylkesmannens ansvar for å føre tilsyn i tråd med det nasjonale økonomitilsynets ansvar.

De nye reguleringene om tilsyn med private barnehager fremgår samlet i nytt kapittel X Tilsyn i barnehageloven. I tillegg er det regulering av kommunens og fylkesmannens veiledningsansvar i hhv. ny § 10 første ledd andre punktum, og ny § 13. Kapittel X inneholder bestemmelser om kommunens, fylkesmannens og det nasjonale tilsynets ansvar, med tilhørende bestemmelser om krav på dokumentasjon og reaksjoner som kan benyttes ved brudd på regelverket. I tråd med opprettelsen av et nytt nasjonalt tilsyn har kommunen og fylkesmannen etter disse bestemmelsene ikke lengre ansvar for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene eller et veiledningsansvar for dette regelverket.

Det er ikke fastsatt når det nasjonale tilsynet vil tre i kraft. I lys av dette vil hele kapittel X om tilsyn avvente ikrafttredelse. I tillegg vil § 10 første ledd andre punktum og § 13 om veiledningsansvar for kommunen og fylkesmannen, ikke tre i kraft 1. januar 2021, men tre i kraft samtidig med kapittel X. Øvrige endringer i barnehageloven som ble vedtatt gjennom Prop. 96 L trer i kraft 1. januar 2021. Inntil kapittel X om tilsyn trer i kraft, vil dagens reguleringer om tilsyn, veiledningsansvar, reaksjonsmidler mv. videreføres. I Prop. 96 L punkt 8.3.5.1 skriver departementet:

Departementet vil foreta en nærmere vurdering av tidspunktet for overføring av ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. Inntil regelendringen trår i kraft, er det kommunene som har ansvaret for å føre økonomisk tilsyn. Departementet vil fastsette nærmere overgangsregler i forskrift.

Barnehageloven § 26 fjerde ledd inneholder i dag hjemmel til å fastsette overgangsregler. Som en følge av strukturendringene i loven vil § 26 bli ny § 57. For å tydeliggjøre at hjemmelen gir anledning til å fastsette bestemmelser om overføringen av det nasjonale tilsynet i forskrift, foreslo departementet følgende endring i Prop. 96 L (kursiv):

Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om overgangsregler, som bestemmelser om overføringen av ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager fra kommunen til Utdanningsdirektoratet.

Lovendringen i ny § 57 fjerde ledd skal i utgangspunktet tre i kraft 1.1. 2021.

Som det fremgår, vil dagens bestemmelser om ansvar for å føre tilsyn mv. videreføres i medhold av hjemmelen i § 57 fjerde ledd. Dette inkluderer tilhørende reguleringer om bruk av reaksjonsmidler, krav til dokumentasjon i forbindelse med tilsyn og veiledningsansvar mv. Departementet vil videreføre dagens bestemmelser i forskrift hjemlet i § 57 fjerde ledd. Dette gjelder bestemmelsene i dagens §§ 8 første ledd andre punktum, 8 femte ledd, 9, 9a, 16 og 16a. Videre vil fylkesmannens ansvar som klageinstans for vedtak som fattes i tråd med kommunens ansvar for tilsyn jf. gjeldende § 9b, videreføres i forskrift med overgangsbestemmelser. Dette skyldes at ny § 12, som regulerer fylkesmannens ansvar som klageinstans, etter lovendringene vil henvise til bestemmelsen om kommunens tilsynsansvar i kapittel X (ny § 53).

Departementet har vurdert ny § 57 fjerde ledd på nytt. Bestemmelsene som skal videreføres i forskrift, pålegger kommunen og fylkesmannen ansvar for å føre tilsyn med både kommunale og private barnehager, og et generelt ansvar for å veilede om regelverket. I tillegg reguleres kommunens og fylkesmannens adgang til å kreve nødvendig dokumentasjon og adgang til å benytte reaksjonsmidler overfor barnehagene dersom det avdekkes brudd på regelverket i disse bestemmelsene. Bestemmelsene er sentrale for kommunens og fylkesmannens myndighetsutøvelse i forbindelse med tilsynsoppgavene.

Departementet mener derfor at hjemmelen i § 57 fjerde ledd bør tydeliggjøres ytterligere. Departementet foreslår at det fremgår uttrykkelig av § 57 fjerde ledd hvilke bestemmelser i dagens barnehagelov som vil videreføres i forskrift i en overgangsperiode, inntil nytt kapittel X mv. trer i kraft. Departementet understreker at dagens reguleringer materielt sett vil videreføres i den midlertidige forskriften slik de fremgår av loven i dag. Endringer i bestemmelsene vil begrense seg til oppdaterte henvisninger til øvrige bestemmelser, som følge av nye paragrafnummer, jf. endringene som trer i kraft 1. januar 2021. Dette vil bl.a., men er ikke begrenset til å, gjelde henvisningen til kravene i dagens § 14a, som fra 1. januar 2021 vil fremgå av nye §§ 21-23.

Departementet nevner for ordens skyld at hjemmelen til å fastsette forskrift med overgangsregler på et senere tidspunkt også vil benyttes til å fastsette andre nødvendige reguleringer i forbindelse med overføringen av ansvaret for økonomisk tilsyn. Dette kan blant annet være reguleringer knyttet til pågående tilsyn i skjæringspunktet for overføringen, herunder hvem som har ansvar og myndighet til å følge disse opp videre. Det kan også være behov for reguleringer om overføring av innhentet dokumentasjon mv. Departementet vil fastsette forskrift med slike reguleringer når det nærmer seg overføring av ansvaret for økonomisk tilsyn.

Tydeliggjøringen av § 57 fjerde ledd er en presisering av hjemmelen til å fastsette forskrift med overgangsregler. Forslaget innebærer ikke materielle endringer i lovforslaget som ble behandlet i Stortinget jf. Prop. 96 L. Departementet har derfor vurdert at det ikke har vært nødvendig med høring.

Ved en inkurie ble nåværende § 16 a i barnehageloven ikke opphevet gjennom Prop. 96 L (2019–2020). Bestemmelsen regulerer kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler ved brudd på bestemmelsene om offentlig tilskudd og foreldrebetaling. I lys av at kommunen ikke lengre skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager når det nasjonale tilsynet trer i kraft, skal denne bestemmelsen oppheves.