Prop. 33 L (2020–2021)

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

4.1 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven

I høringsnotatet viste departementet til at forslaget om tilpasninger i integreringsloven ikke antas å få vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. KS og Utdanningsforbundet viser til sine merknader om økonomiske og administrative konsekvenser fra høringen av forslag til forlengelse av tilpasningene i introduksjonsloven. Departementet viser til at disse er omtalt i Prop. 9 L (2020–2021) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) punkt 6. Departementet opprettholder konklusjonen om at forslaget ikke antas å få vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. For de fleste kommuner, fylkeskommuner og deltagere vil ordningene kunne gjennomføres tilnærmet normalt, med smitteverntiltak. Lokalt kan det oppstå behov for mer inngripende smitteverntiltak, som for eksempel stenginger, men departementet vurderer ikke at slike tiltak vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Kunnskapsdepartementet viser ellers til omtale av økonomiske og administrative konsekvenser i Prop. 103 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Departementet viser også til Prop. 123 L (2019–2020) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 om de økonomiske og administrative konsekvensene av kapittel 1 i den midlertidige loven.

4.2 Endringer i barnehageloven

Forslaget om å tydeliggjøre hjemmelen for å fastsette overgangsregler i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt økonomitilsyn for private barnehager vil ikke få økonomiske og administrative kostnader.