Prop. 33 L (2020–2021)

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte lovbestemmelsene

5.1 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven

Til § 1

Bestemmelsen regulerer formålet med loven.

Formålet med loven er at deltagere i ordningene etter integreringsloven i størst mulig grad skal få et tilbud etter loven når utbrudd av covid-19 påvirker gjennomføringen. Det legges til grunn at begrepet «deltager i ordningene etter integreringsloven» også dekker kompetansekartlegging og karriereveiledning, selv om dette gjennomføres før den enkelte får vedtak om introduksjonsprogram.

Til § 2

Bestemmelsen gir særregler om opplæring i mottak.

Det følger av første ledd at kommunen skal sørge for at deltagere i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier i mottak etter integreringsloven § 5 får opplæring uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven som følge av utbrudd av covid-19. Dette gjelder med mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler på annen måte. Terskelen for hva som ikke er mulig å tilby skal være høy og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, innebærer dette i praksis at opplæring via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt midlertidig.

I andre ledd presiseres det at deltagernes plikt etter integreringsloven § 5 opphører midlertidig dersom deltagerne ikke kan gjennomføre opplæringen som følge av utbrudd av covid-19. I tillegg til situasjoner der undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger, omfatter dette andre situasjoner der deltakelse ikke er mulig som følge av utbruddet, for eksempel omsorgsforpliktelser eller at deltageren er i risikogruppe og derfor ikke kan delta. Forutsatt at den enkelte fortsatt er omfattet av målgruppen etter integreringsloven § 5 når begrensninger for undervisningsstedet etter vedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven er bortfalt, skal resterende timer opplæring gjennomføres da. Personer som i denne perioden har fått avslag på eller innvilget søknad om beskyttelse er ikke lenger omfattet av målgruppen for opplæring i mottak.

Til § 3

Bestemmelsen gir særregler om kompetansekartlegging og karriereveiledning.

Kommunen skal etter første ledd sørge for at det gis tilbud om kompetansekartlegging under utbrudd av covid-19, med mindre det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Terskelen for hva som ikke er mulig å tilby skal være høy og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, innebærer dette i praksis at opplæring via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt til å sørge for kompetansekartlegging midlertidig.

Det følger av andre ledd at fylkeskommunen skal sørge for at det gis tilbud om karriereveiledning under utbrudd av covid-19, med mindre det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Også her skal terskelen være høy.

Tredje ledd regulerer at kompetansekartlegging og karriereveiledning skal gjennomføres når det er mulig, dersom det ikke gis et tilbud som følge av utbrudd av covid-19. Tilbud skal gis raskt etter det igjen er mulig å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning.

Til § 4

Bestemmelsen gir særregler om introduksjonsprogram.

Etter første ledd skal kommunen sørge for at deltagere i introduksjonsprogram får et tilbud, med mindre det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Det skal være høy terskel for å anse det som ikke mulig å gi et tilbud og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, innebærer dette i praksis at tilbud via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å gi et tilbud på, opphører kommunens plikt midlertidig. Kommunen kan tilby introduksjonsprogram på deltid i perioden med utbrudd av covid-19, og dette kan være en annen måte å gi et tilbud på. Dette er et unntak fra kravet i integreringsloven § 14 fjerde ledd om at programmet skal være på fulltid.

Andre ledd regulerer konsekvensen av fravær og deltidsprogram. Det følger av første punktum at fravær fra introduksjonsprogrammet som følge av utbrudd av covid-19 skal legges til programmets varighet. Dette er en særregel som innebærer at også fravær som normalt ikke ville blitt lagt til programmets varighet, blir lagt til dersom det skyldes utbruddet. Ved deltakelse på deltid følger det av andre punktum at differansen mellom det som tilbys og det som tilsvarer program på fulltid skal legges til programmets varighet. Tredje punktum presiserer hvordan fravær etter tredje ledd skal registreres i Nasjonalt introduksjonsregister, slik at varigheten automatisk skal bli forlenget.

Utbrudd av covid-19 danner ikke grunnlag for å stanse introduksjonsprogrammet med hjemmel i integreringsloven § 18. Stans kan bare besluttes hvis det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold og fravær knyttet til utbrudd av covid-19 oppfyller ikke disse vilkårene.

Til § 5

Bestemmelsen gir særregler om introduksjonsstønad.

Det følger av første punktum at kommunen skal utbetale introduksjonsstønad uavhengig av fravær som følge av utbrudd av covid-19. Dette er en særregel som innebærer at også fravær som normalt ville medført trekk i introduksjonsstønaden anses som gyldig fravær og gir rett til introduksjonsstønad, forutsatt at fraværet er en følge av utbrudd av covid-19. Dersom deltageren kun har fravær som er en følge av utbrudd av covid-19, skal utbetalingen tilsvare stønad for deltakelse på fulltid. Etter andre punktum kan kommunen ikke gjøre trekk i eller kreve tilbakebetalt introduksjonsstønad for perioder hvor det ikke har vært tilbudt introduksjonsprogram eller det har vært redusert tilbud som følge av utbrudd av covid-19. Samlet innebærer bestemmelsen at det skal utbetales full introduksjonsstønad uavhengig av fravær som er en følge av utbrudd av covid-19. Ved fravær som ikke er en følge av utbrudd av covid-19, gjelder reglene om fravær og trekk i introduksjonsloven med forskrifter som normalt.

Til § 6

Bestemmelsen gir særregler om opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Etter første ledd første punktum skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at deltagere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap får opplæring uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven som følge av utbrudd av covid-19. Dette gjelder med mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler på annen måte. Terskelen for hva som ikke er mulig å tilby skal være høy og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, innebærer dette i praksis at opplæring via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt midlertidig. Det følger av første ledd andre punktum at kommunen kan avgjøre at hjemmearbeid skal regnes som gjennomførte timer opplæring i samfunnskunnskap. Dette kan være en annen måte å tilby opplæring på, men krever at kommunen følger opp deltageren, for eksempel på telefon.

Deltagere som ikke får et opplæringstilbud som følge av utbrudd av covid-19, får forlenget frist for retten til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. andre ledd. Fristen forlenges tilsvarende den perioden det ikke er mulig å delta. Fristforlengelsen er forbeholdt deltagere som ikke får et opplæringstilbud.

Utbrudd av covid-19 danner ikke grunnlag for å stanse opplæringen i norsk og samfunnskunnskap med hjemmel i integreringsloven § 36. Stans kan bare besluttes hvis det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold og fravær knyttet til utbrudd av covid-19 oppfyller ikke disse vilkårene.

Til § 7

Bestemmelsen regulerer ikrafttredelse og opphevelse av den midlertidige loven. Loven trer i kraft 1. januar 2021 og oppheves 1. juli 2021.

5.2 Endringer i barnehageloven

Til § 57

§ 57 fjerde ledd gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift med overgangsregler. Dette omfatter regler om nødvendige, praktiske overgangsbestemmelser i forbindelse med overføringen av ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Det er videre fastsatt hvilke bestemmelser departementet kan videreføre i forskrift. Inntil det nye nasjonale økonomitilsynet trer i kraft, vil departementet videreføre dagens regler om tilsyn, veiledningsansvar, reaksjonsmidler mm. § 57 fjerde ledd gir kun adgang til å videreføre bestemmelsene som gjelder før 1. januar 2021 i forskrift, og ikke til å fastsette materielle endringer i disse bestemmelsene. For å videreføre dagens regler, er det likevel behov for å oppdatere henvisninger til bestemmelser, som følge av nye paragrafnummer i barnehageloven som trer i kraft 1. januar 2021. I tillegg vil det være behov for å oppdatere henvisninger til bestemmelser som nå fremgår av forskrift med overgangsregler.