Prop. 36 L (2015–2016)

Endringer i vergemålsloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i vergemålsloven og 26 andre lover.

Vergemålsloven foreslås endret som en følge av at fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder er vedtatt sammenslått fra 1. januar 2016. Hovedregelen i vergemålsloven er at hvert fylke utgjør et vergemålsdistrikt, jf. § 5 første ledd. Oslo og Akershus er likevel ett distrikt, og Svalbard er et eget vergemålsdistrikt. Istedenfor å regulere særskilt at Aust-Agder og Vest-Agder er ett vergemålsdistrikt, går departementet inn for en regulering hvor inndelingen av vergemålsdistrikter knyttes til den geografiske inndelingen av fylkesmannsembeter. Med en slik regulering unngår man å måtte tilpasse lovteksten dersom det senere skulle bli andre endringer i inndelingen av fylkesmannsembetene.

Forslagene til endringer i andre lover omhandler retting av feil og inkurier. Rettelsene er av ulik art. I noen tilfeller er det behov for oppdatering av lovteksten som en følge av endringer eller opphevinger i andre lover. I andre tilfeller foreslås det å rette opp i feil eller inkurier i det aktuelle lovvedtaket.

Da proposisjonen kun inneholder mindre tekniske tilpasninger og presiseringer og rettelser av åpenbare feil, har det ikke blitt ansett for nødvendig å sende lovutkastet på alminnelig høring.