Prop. 37 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfalt arbeidsinntekt på grunn av sykdom eller skade. Reglene i folketrygdloven om fastsetting av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere er kompliserte og har betydelig innslag av skjønn. Dette gjør reglene vanskelig å forstå for medlemmene og arbeidsgivere, og ressurskrevende for Arbeids- og velferdsetaten å administrere. Saksbehandlingsprosessen i Arbeids- og velferdsetaten er preget av omfattende papirbasert dokumentasjon og manuelle operasjoner, med liten grad av systemstøtte.

A-ordningen, som ble innført 1. januar 2015, muliggjør større grad av digitalisering og automatisering av saksbehandlingsprosessen i etaten. Bruk av opplysninger fra a-ordningen til beregning av sykepenger krever imidlertid endringer i regelverket.

Arbeids- og sosialdepartementet, i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet, foreslår i denne proposisjonen enkelte endringer i regelverket for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger, blant annet som følge av innføring av a-ordningen. Dette vil kunne gjøre behandlingen av disse sakene mer effektiv, sikre større grad av likebehandling og forenkle arbeidsgivernes arbeid med beregning og fastsetting av sykepengegrunnlaget.

Det er flere ytelser som beregnes som sykepenger. Det gjelder omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger etter folketrygdloven kapittel 9 og foreldrepenger og svangerskapspenger etter folketrygdloven kapittel 14. Forslagene til endringer i beregningsreglene for sykepenger vil dermed også gjelde for beregning av ytelser etter folketrygdloven kapitlene 9 og 14. Når departementet i det følgende omtaler sykepenger, menes også øvrige ytelser med mindre noe annet er sagt.

Bruk av opplysninger som arbeidsgiver har rapportert til a-ordningen ved beregning av sykepenger vil videre kunne bidra til å redusere risikoen for at Arbeids- og velferdsetaten utbetaler sykepenger basert på fiktive arbeids- og inntektsforhold. Bruk av a-ordningsdata ved beregning av sykepenger vil således kunne bidra til å redusere misbruk av velferdsordningene og være et viktig forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Departementet understreker at forslagene ikke vil gi lavere kompensasjonsnivå for den enkelte sykepengemottaker. Til arbeidstakere og frilansere skal det fortsatt gis sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget, mens det til selvstendig næringsdrivende fortsatt skal gis sykepenger med 65 prosent av grunnlaget. Forslagene medfører ikke økt rapporteringsplikt for arbeidsgivere.

I proposisjonen foreslår departementet følgende endringer:

  • Beregningsperioden for sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden endres til de tre siste kalendermånedene før tidspunktet for arbeidsuførhet. Inntekt rapportert til a-ordningen etter reglene i a-opplysningsloven for denne perioden skal legges til grunn ved beregning av aktuell månedsinntekt, se punkt 4. I dag er utgangspunktet at beregningsperioden er de fire siste ukene før tidspunktet for arbeidsuførhet, eller siste måned. Dersom arbeidsforholdet har skiftende arbeidsperioder eller inntekter, skal et lengre og mer representativt tidsrom legges til grunn som beregningsperiode.

  • Når trygden yter sykepenger, skal sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden (se over) omregnes til årsinntekt, og sammenlignes mot rapportert inntekt til a-ordningen etter reglene i a-opplysningsloven de siste 12 kalendermånedene. Hvis det er mer enn 25 prosent avvik, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn, se punkt 6. I dag sammenlignes aktuell ukeinntekt omregnet til årsinntekt, mot pensjonsgivende årsinntekt. Dersom det er mer enn 25 prosent avvik skal sykepengegrunnlaget fastsettes til den pensjonsgivende årsinntekten. Den pensjonsgivende årsinntekten skal som utgangspunkt beregnes på bakgrunn av pensjonspoengtallene de tre siste årene. Dersom disse ikke er representative for inntekten på sykmeldingstidspunktet, skal den pensjonsgivende årsinntekten fastsettes ved skjønn.

  • Sykepengegrunnlaget for frilansere skal fastsettes på samme måte som for arbeidstakere, utgangspunktet er inntekt rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene, se punkt 8.1. Lønn til frilansere rapporteres til a-ordningen på lik linje som lønn til arbeidstakere, og det vil gjøre det mulig å bruke inntekt rapportert til a-ordningen til å beregne sykepengegrunnlaget. I dag beregnes sykepengegrunnlaget til frilansere ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de tre siste årene. Det foreslås ingen endring i kompensasjonsgrad, slik at frilansere fortsatt får dekket 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

  • Dersom man har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og frilanser, skal frilansinntekten dekkes med 100 prosent, og inntekt som selvstendig næringsdrivende dekkes med 65 prosent, se punkt 8.2. I dag får de som er kombinert selvstendig næringsdrivende og frilanser dekket 65 prosent av det samlede sykepengegrunnlaget.

  • Lovfeste at krav om omregning og etterbetaling av sykepenger på grunn av tariffendringer må settes fram innen tre måneder etter at tariffavtalen ble endret, se punkt 4.4.

  • Mindre justeringer i hvilke inntekter som skal inngå i sykepengegrunnlaget, se punkt 5.

  • Presiseringer i de særlige beregningsreglene som gjelder for foreldrepenger i § 14-7, se punkt 8.3.

  • Presisering av fra hvilket tidspunkt endring i grunnbeløpet får virking for kravet til minsteinntekt for ytelser etter kapitlene 8, 9 og 14, se punkt 8.4.

  • Forskriftshjemmel for at opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle saker om ytelser skal gis elektronisk til Arbeids- og velferdsetaten, se punkt 7.

Til dokumentets forside