Prop. 37 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til enkelte endringer i regelverket for fastsetting av grunnlaget for beregning av sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger mv. for arbeidstakere og frilansere, blant annet som følge av innføring av a-ordningen. Hensikten med forslagene er å muliggjøre effektiv bruk av opplysninger fra a-ordningen ved fastsetting av grunnlaget for de ulike ytelsene. Forslagene vil ikke gi lavere kompensasjonsnivå for den enkelte sykepengemottaker og det foreslås å styrke sykepengerettighetene til personer som har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og frilanser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget